Eiendomsskatt

Kommunestyret i Dovre har vedtatt at takstnemnda for eiendomsskatt skal taksere alle skattepliktige eiendommer i hele kommunen med sikte på at det kan utskrives eiendomsskatt på eiendommene fra og med 2018.           

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt.

Retningslinjer for verdivurderingen: Kommunestyret i Dovre kommune har utnevnt en sakkyndig nemnd som skal arbeide med eiendomsskatten. Nemnda utarbeider retningslinjer for takseringen, og vedtar alle skattetakster.

05.03.2020:

I begynnelsen av mars 2020 sendte kommunen ut skatteseddel for 2020 med informasjon om skattegrunnlag til alle huseiere i Dovre.

Papirutskriften av seddelen produseres av andre enn kommunen. Kommunen fikk dermed ikke mulighet til å sjekke papirutskriftene før utsending. Skatteseddelen ble ved en feil skrevet ut på en giroblankett.

Kommunen gjør alle oppmerksom på at seddelen ikke er en faktura. Ikke prøv å betale den. Faktura for eiendomsskatt kommer etter 20.03.2020.

Den blir sendt til huseierne slik den var sendt tidligere, på papir eller direkte i nettbanken, avhengig av individuelle ordninger.  

26.02.2020:

Eiendomsskatt 2020 - offentlig ettersyn: Skattesats for 2020 er 2,3 promille for næringseiendommer og 3,7 promille for bolig- og fritidseiendommer. Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer er 110 000 kr pr.boenhet.

Jamfør endringer i Eiendomsskatteloven fra 2020 får bolig og fritidseiendommer en reduksjonsfaktor på 30%. Mer informasjon finner du i Statsbudsjettet 2020.
Dovre kommune har vedtatt at eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

Klage over taksten kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere. Eventuell klage over utskrevet skatt sendes skriftlig til Dovre Kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE innen 8.04.2020.

 

Her finner du Kunngjøring med utleggslister.

 

25.02.2019:

Eiendomsskatt 2019-offentlig ettersysyn: Liste over utskrevet eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn fra 26.02.2019 på kommunehuset Båtsto og på kommunens hjemmeside.

 

21.03.2018:

Rammer og retningslinjer for eiendomstaksering: Rammer og retningslinjer gir en beskrivelse av hvordan takseringsarbeidet skal gjennomføres. Sonekart for ulike deler av Dovre finner du også. Følg lenken nedenfor:

Rammer og retningslinjer-artikkel

 

19.12.2017:

Setre og andre landbruksbygg: Takstnemnda for eiendomsskatt har besluttet å innhente informasjon som kan brukes til å vurdere om det såkalte "landbruksfritaket" gjelder for innehavere av setre og andre landbruksbygninger i utmark (som kan brukes til opphold). Brevet som er sendt til setereiere/eiere av landbruksbygg i utmark finner du nedenfor (Filer - klikk på pil ned på høyre side).

Kommunestyret 19.12.17: Kommunestyret har i møtet behandlet følgende sak som gjelder eiendomsskatt:

PS 63/17: Utskriving av eiendomsskatt for 2018

Saksframlegg og vedtak finner du ved å følge lenken: Kommunestyremøte 19.12.2017

 

23.11.2017:

Taksering av næringseiendommer: I forbindelse med befaring og utarbeidelse av forslag til takster for næringseiendommer, vil det i løpet av november 17 - januar 18 bli foretatt befaring av næringseiendommer. For de fleste eiendommene blir befaring og utarbeidelse av forslag til takster utført av firmaet Eskan AS på vegne av Dovre kommune. Les mer i varslingsbrevet som er sendt til alle med næringseiendom, se nedenfor (Filer - klikk på pil ned på høyre side).

Kommunestyret 13.11.17: Kommunestyret har i møtet behandlet følgende saker som gjelder eiendomsskatt:

PS 52/17: Utskrivningsalternativ

PS 53/17: Bruk av skattesatser jfr. eiendomsskattelovens §§11-13

PS 54/17: Fritak etter eiendomsskattelovens §7

PS 55/17: Evt. bunnfradrag etter eiendomsskattelovens §11, 2. ledd

Dokumentene (saksframlegg og vedtak finner du ved å følge lenken nedenfor:

Kommunestyremøte 13.11.2017

 

25.10.2017:

Kontroll av faktaopplysninger: Kommunen er i ferd med å sende ut faktaopplysninger om eiendommer til kontroll. Veiledning om hvordan du kontrollerer tilsendte faktaopplysninger finner du nedenfor (Filer - klikk på pil ned på høyre side). På samme sted finner du også en forklaring av ulike ord og uttrykk som brukes i forbindelse med eiendomsskatt. Du finner også en del ofte stilte spørsmål (med svar) knyttet til kontrollen av faktaopplysninger for eiendommen din.

 

01.06.2017:

Befaring: I forbindelse med skattetakseringen vil det i løpet av sommeren/høsten 2017 bli foretatt utvendig befaring av alle eiendommer med tilhørende bygninger. Se varslingsbrev nedenfor (sendes ut til alle med eiendom i Dovre).

Befaringspersonell:

Gudmund Eggen

Stian LøkkenIda Oddstøl KjellandEdith BjørnsgaardBjørn Randen

 

 

Liste over utskrevet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 26.02.2021 på kommunehuset Båtsto og på kommunens hjemmeside www.dovre.kommune.no.

Listene finner du her:

Utleggsliste 2021 - Boligeiendommer (PDF, 287 kB)
Utleggsliste 2021 - Særskilt skattegrunnlag (PDF, 38 kB)
Utleggsliste 2021 - Næringseiendommer (PDF, 52 kB)
Utleggsliste 2021 - Kraftverk (PDF, 31 kB)

Liste over utskrevet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 26.02.2019 på kommunens hjemmeside og på kommunehuset Båtsto.

 

Dovre kommunestyre har gjort vedtak om at det fra 2018 skal være eiendomsskatt i hele kommunen, og har nedsatt en takstnemnd (sakkyndig nemnd) med ansvar for å fastsette takster.

 

Dovre kommune er ingen kraftinntektskommune, men er allikevel en av de kommunene som leverer det beste tjenestetilbudet til sine innbyggere (Kommunebarometeret 2016). Det ønsker politikerne i Dovre å fortsette med. Et godt tilbud i Dovre må finansieres av innbyggerne. 

Kontakt

Valeria Khvalynskaya
Kommunale avgifter og eiendomsskatt
Mobil 474 63 202

Adresse

Postadresse: Dovre kommune v./Eiendomsskatt, Kongsvegen 4, 2662 Dovre

Telefon: 61 24 21 00

E-post: eskatt@dovre.kommune.no