Byggesak

For å gå i gang med et byggetiltak må det i de aller fleste tilfeller innhentes tillatelse fra kommunen. Men det gjelder ikke i alle tilfeller.
 
Fra 1. juli 2015 kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter (forutsatt at du er minst 1 m fra grense til nabo) eller et tilbygg på 15 kvadratmeter (forutsatt at du er minst 4 m fra grense til nabo) uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.
 
Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.
 
Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.
 
Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.
 
Enten det dreier seg om f. eks. nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving, behøver du i de fleste tilfellene (utenom tilfellene nevnt ovenfor) tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.
 
Det skal gjennom byggesaksbehandling sikres en tilfredsstillende kvalitet på bygg og anlegg. Kommunen skal yte god service og drive effektiv saksbehandling.
 

Tjenesten inneholder:

 • Nødvendig rettledning og utlevering av skjema, kart, plangrunnlag med bestemmelser og oversikt over naboer.
 • Forhåndskonferanse etter § 21-1 om tiltakshaver eller kommunen ønsker det.
 • Saksbehandling av søknad om tillatelse til tiltak og søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett i medhold av Pbl, forskrifter, vedtekter og retningslinjer.
 • Saksbehandling av evt. klage.
 • Tilsyn med byggesaker.
Etter at søknad er mottatt gjennomgår kommunen saken og gir tilbakemelding om eventuelle mangler. Ved større mangler blir søknaden sendt i retur.
 
Med mindre annet er avtalt: Etter at komplett søknad i medhold av Forskrift om byggesak (SAK10), kap. 5, er mottatt, vil saksbehandlingstid/ventetid (unntatt eventuell klagebehandling) følge lovpålagt behandlingstid slik:
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2 - 3 uker.
 • Søknad om tillatelse til tiltak § 20-1 - 3 uker. Forutsetter at det ikke foreligger merknader fra naboer/gjenboere og at ytterligere tillatelser/samtykke fra annen myndighet ikke er nødvendig. Ellers er fristen 12 uker.
 • Klagesaksbehandling - 8 uker.
 • Ved dispensasjon fra plan må lengere saksbehandlingstid påregnes. Les mer her.
 

Andre ventetider (lovpålagte frister):

 • Forhåndskonferanse, fra anmodning - 2 uker.
 • Saksbehandling av klage, til oversending til Fylkesmannen - 8 uker (saksbehandlingstid hos Fylkesmannen kommer i tillegg).
 • Midlertidig brukstillatelse - 1 uke.
 • Ferdigattest - 3 uker.
 

Tidsfristene går fra:

 • Søknad er mottatt.
 • Nødvendige opplysninger er mottatt for forhåndskonferanse.
 • Klagefrist er utgått, til den er videresendt.
Tid for feilretting/supplering kommer i tillegg.
 

Artikkelliste

Kontakt

Endre Amundgård
Byggesaksbehandler
Mobil 488 82 480

Adresse

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Båtsto, 2662 Dovre

Postadresse: Kongsv.4, 2662 Dovre