Årsregnskap og årsmelding for 2023

Årsregnskapet og årsmeldingen for 2023 ble behandlet i kommunestyret 10.06.2024. 

Regnskapet for 2023 ble avsluttet med et netto driftsresultat på kr 18 mill., og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,7 mill.  

Storvatnet - Haverdalen Inge Angård

Årsregnskap 2023 (PDF, 2 MB)

1_Årsmelding 2023 - Del 1 (PDF, 2 MB)

2_Årsmelding 2023 - Del 2 (PDF, 4 MB)

Årsmeldingen er rådmannens informasjon til kommunestyret om aktiviteter og resultater for siste år. Den beskriver dagens tilbud og tjenester i kommunen, samt de utfordringer og forbedrings-muligheter som kommunen har. For kommunestyret gir den et godt grunnlag for videre arbeid, bl.a. med økonomiplan. Den er også ment å være nyttig informasjon til kommunens innbyggere, næringsliv og andre.  Krav til årsmelding er å finne i kommunelovens § 14-7.

Rådmannen skal innen den 31. mars utarbeide årsmeldingen.  Årsregnskap og årsmelding skal vedtas av kommunestyret senest innen 30. juni. Kommunestyret behandlet budsjettet for 2023 i K-sak 56/22. Budsjettet ble vedtatt med 298 millioner kroner i brutto driftsutgifter og 42 millioner kroner i investeringer i varige driftsmidler. Regnskapet for 2023 ble avsluttet med et netto driftsresultat på kr 18 mill. og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,7 mill. (avsatt til disposisjonsfond). Investeringsregnskapet ble avlagt med et udekket beløp på kr 1,19 mill.

Budsjettet for 2023 ble vedtatt i omtrent samme form som i 2022 (bare litt mer detaljert på ansvars-nivå), og målstyring av tjenestene vil bli viktig fremover. Rådmannen skal rapportere på samme nivå som budsjettet er vedtatt, og derfor har formen på tertialrapportene og årsmeldingen tilpasset seg dette. Investeringsbudsjettet rapporteres på prosjektnivå.

Kommunen har fokus på at de ansatte både skal være og trives på jobb. Dette gjelder i forhold til sykefravær, seniorpolitikk, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og utprøving av den enkeltes arbeidsevne. Sykefraværet viste lave tall også i 2023, men likevel litt høyere enn i 2022. Det har vært et godt samarbeid med Falck Norge (bedriftshelsetjeneste).