Høringer og kunngjøringer

I medhold av plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart – reforhandling av utbyggingsavtale knyttet til

Reguleringsplan for Mysusmørbakken masseuttak