Høringer og kunngjøringer

I medhold av plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart - forhandling av utbyggingsavtale knyttet til

Reguleringsplan for Dombåsmorkje1

 

Forsvarsbygg søker om tillatelse til forurensende virksomhet for Lieslia skyte- og
øvingsfelt i Dovre kommune i Oppland

Plan-, næring- og utviklingsstyret i Dovre kommune har vedtatt å legge detaljreguleringsforslag for Dombåsmorkje I og Dombås morkje II ut til offentlig ettersyn.

Vi ber om at ev. merknader er Dovre kommune i hende innen den 12.04.2019.