Ledige stillinger

Klikk for stort bilde

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

Miljøarbeidertjenesten omfatter tjenester til innbyggere med nedsatt   

    funksjonsevne på grunn av psykisk utviklingshemming og/eller

    autismespekterforstyrrelse. Vi yter tjenester i bolig på fritid og i forbindelse

    med dagaktivitetstilbud. Vi har også avlastningstilbud i bolig hver 4 helg.

    Pr. i dag jobber vi todelt turnus og hver 3 helg.

  

Vi har fra snarest og ut året ledig en helgestilling (hver 3 helg).

 

    Kompetansekrav:

 • Helsefagarbeider

     Dersom det ikke er søkere med ønsket utdanning – vil søkere med annen

     relevant utdanning bli vurdert.

Ved kommunens tildelingskontor er det fra 01.10.2021 ledig fast 50% stilling som saksbehandler.

Det vurderes å øke stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling / fatte vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
 • Foreta vurderingsbesøk til søkere til kommunale tjenester
 • Delta i tverrfaglige tildelingsmøter
 • Administrator/superbruker i fagprogrammet Profil

 

Kompetansekrav

 • Sykepleiefaglig utdanning eller annen relevant 3-årig høgskoleutdanning
   

I Dovre kommune er det fra dags dato ledig stilling for vernepleier på helsestasjonen / i skolehelsetjenesten.

VERNEPLEIER, 100 % stilling i engasjement

Stillingen er finansiert med prosjektmidler fra Statsforvalteren – i første omgang for ett år, men med mulighet for forlengelse. Målsettingen er omgjørelse til fast stilling.

Ledige stillinger TILKALLINGSVIKAR – Miljøarbeidere.

I Dovre kommune er det fra 23.08.21 ledig stilling som tilkallingsvikar for miljøarbeidere i et bo- og tjenestetilbud for en bruker i miljøarbeidertjenesten. Tjenesten er organisert i egen bolig. Det er en arbeidsplass med engasjerte og dedikerte ansatte som jobber i vaktordning som tilsvarer medleverturnus hvor 100% stilling tilsvarer 9døgn over en 5ukers periode med helgevakt hvert 5.helg. Bemanningen vil være 4:1 i det første året.

 

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk arbeid.
 • Bidra til økt livskvalitet for tjenestemottaker.

 

Kompetanseønske

 • Vernepleierutdanning eller annen 3årig helsefaglig eller pedagogisk utdanning.
 • Helsefagarbeider
 • Annen relevant praksis
 • Kjennskap og forståelse for kommunal sektor

30% VERNEPLEIER – MILJØARBEIDERTJENESTEN

I Dovre kommune er det fra 01.10.21 ledig 30% fast stilling for vernepleier i Miljøarbeidertjenesten.
Miljøarbeidertjenesten omfatter tjenester til innbyggere med nedsatt funksjonsevne på grunn av psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. Vi yter tjenester i bolig, på fritid og i forbindelse med dagaktivitetstilbud. Samt avlastningstilbud i bolig hver 4.helg.

Vi jobber pr. i dag todelt turnus og hver 3. helg.
 

VIKARIAT, VERNEPLEIER – MILJØARBEIDERTJENESTEN

I Dovre kommune er det fra 01.08.21 ledig et års vikariat som vernepleier i 76% stilling i Miljøarbeidertjenesten.
Miljøarbeidertjenesten omfatter tjenester til innbyggere med nedsatt funksjonsevne på grunn av psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. Vi yter tjenester i bolig, på fritid og i forbindelse med dagaktivitetstilbud. Samt avlastningstilbud i bolig hver 4.helg.

Vi jobber pr. i dag todelt turnus og hver 3. helg.
Denne stillingen jobber primært langvakter på avlastningstilbud hver 4.helg, men endringer i turnus kan forekomme.

Ledige stillinger – Miljøarbeidere.

I Dovre kommune er det fra 23.08.21 tre ledige engasjementstillinger som miljøarbeidere i et bo- og tjenestetilbud for en bruker i miljøarbeidertjenesten. Stillingene har i førsteomgang en varighet på 1 år, med mulig forlengelse. Stillingsstørrelsene er fra 34% opp mot 100 %, primært på helg.

 

Kort beskrivelse av arbeidsplassen: Tjenesten er organisert i egen bolig. Det er en arbeidsplass med engasjerte og dedikerte ansatte som jobber i vaktordning som tilsvarer medleverturnus hvor 100% stilling tilsvarer 9døgn over en 5ukers periode med helgevakt hvert 5.helg.

Bemanningen vil være 4:1 i det første året.

VIKARIAT KORPSDIRIGENT/LÆRER i blåseinstrument og slagverk.

Fra  høsten  2021- 31.07.2022

Vikariat i 55 % stilling

 

Lesja og Dovre kulturskole søker etter vikar for korpsdirigent og lærer for korpselever for skoleåret 2021- 2022.

Lesja og Dovre kulturskole er en interkommunal kulturskole, der Dovre kommune er vertskommune. Vi har et samarbeid med korpsene i våre kommuner med salg av dirigent- og lærerstillinger.

Vikariat i 55 % dirigent- og lærerstilling er for 2 korps i Lesja kommune, Lesja skulemusikk og voksenkorps Kjøremgrende musikkforening.