Vann

Dovre kommune har ansvar for at alle abonnenter tilknyttet kommunal vannforsyning får vann av tilfredsstillende mengde og kvalitet.
 

Visste du at Dovre kommune har 5 vannverk(Hjerkinn (Gautåe), Dombås, Dovre, Bergsgrenda og Dovreskogen), 4 grunnvannspumper, 6 høydebasseng og 10 leveringspumper/trykkokere? Ikke nok med det, vi har også 4 renseanlegg og 9 pumpestasjoner for avløp - og kilometervis med vann og avløpsrør. 

Det sikrer vann og avløp til 865 boliger/fritidsboliger og 79 næringsabonnenter.  Dovre kommune er langstrakt og med spredt bebyggelse. Å sikre alle innbyggere vann av beste kvalitet er av den grunn mer kostnadskrevende enn for en kommune med mange innbyggere som bor tett. 
 
 
Leveransen omfatter:
 • Stabil og sikker vannforsyning til abonnentene med en vannkvalitet som ligger innenfor gjeldende forskrifter.
 • Vanntrykket skal ligge på mellom 2,5 og 8 kg/cm2 ved tilkoplingspunkt kommunal vannledning.
 
Forbehold ved leveranse:
 • Ledningsbrudd.
 • Nødvendig ledningsarbeid.
 • Brannvannuttak som hentes fra nettet.
 • Nødssituasjoner som kan oppstå i forbindelse med flom, strømbrudd m.m.
 • Frost i ledningsnett.
 • Trykkvariasjon kan oppstå.
 
Reklamasjon:
 • Reklamasjon på vannkvalitet, trykk, avbrudd i forsyningen etc. til driftsavdelingen på tlf. 61242100, eventuelt til teknisk vakt tlf. 47450306.
 • Ved påviste mangler vil kommunen rette opp disse så snart som råd.
 • Ved avbrudd i vannforsyningen sammenhengende i over 8 timer, vil kommunen skaffe alternativ vannforsyning. Dette kan være provisoriske ledninger, utlevering av vannbeholder, opprettelse av vannposter mv., avhengig av den konkrete situasjonen.
 
Informasjon:
 
Kommunen vil informere om driftsavbrudd, avvik eller annet som har betydning for abonnenten.
 

Kriterier:
 
Kommunen sine plikter er begrenset til det ledningsnett og de installasjoner kommunen selv har ansvar for. Det betyr at kommunen sitt ansvar for å levere drikkevann av tilfredsstillende kvalitet til abonnenten, gjelder til tilkoplingspunktet til kommunens ledningsnett.
Kunden har ansvar for å holde eget ledningsnett i slik stand at det ikke påvirker kommunens anlegg og leveranse.
 
Pris:
 • Gebyrer.
 • Gebyr for vann blir fastsatt årlig av kommunestyret. Betaling skjer 6 ganger pr. år.
 • Ved nybygging/nytilkopling skal det betales et tilkoplingsgebyr. Dette er et engangsgebyr.
 
 

Artikkelliste

Kontakt

Tor Ivar Hovhaugholen
Driftssjef
Telefon 917 00 338