Du fortjener vann av beste kvalitet.

Klikk for stort bildeVisste du at Dovre kommune har 5 vannverk, 4 grunnvannspumper, 6 høydebasseng og 10 leveringspumper/trykkokere? Ikke nok med det, vi har også 4 renseanlegg og 9 pumpestasjoner for avløp - og kilometervis med vann og avløpsrør. 

Det sikrer vann og avløp til 865 boliger/fritidsboliger og 79 næringsabonnenter.  Dovre kommune er langstrakt og med spredt bebyggelse. Å sikre alle innbyggere vann av beste kvalitet er av den grunn mer kostnadskrevende enn for en kommune med mange innbyggere som bor tett. 
 

Store investeringer også i årene fremover

For å sikre tilstrekkelig mengde vann av god kvalitet til alle innbyggerne og til nærings- abonnenter er løpende oppgradering og vedlikehold av vannforsyningen avgjørende. Viktige og nødvendige tiltak er planlagt. Det innebærer ytterligere investeringer på rundt 15 – 20 millioner kroner i årene fremover. For innbyggerne og næringsabonnenter vil det bety en økning i årlige gebyrer. 
 

God vannkvalitet er viktig 

Vi tror at de fleste er enige i at det er viktig at kommunen prioriterer arbeidet med å sikre rent, friskt og godt vann for innbyggerne. Vannkvaliteten betyr mye i en kommune som har en betydelig andel av  verdiskapningen innen landbruk og turisme. Vannkvalitet har også en direkte innvirkning på vår helse. Rent vann av høy kvalitet bidrar til færre helsemessige utfordringer. En velfungerende vannforsyning reduserer kostnadene knyttet til lekkasjer med store beløp. 
 

Leverer til vann til selvkost

Dovre kommune leverer vann, avløp, septikrenovasjon og renovasjon til selvkost. Selvkost er kommunenes faktiske kostnader knyttet til levering av tjenestene. I tillegg til driftskostnader (som også inkluderer 5  ansatte ) skal også investeringene dekkes inn i form av avskrivninger, samt renter på lån som er knyttet til investeringer i vann og avløp. I Dovre kommune dekkes kostandene i sin helhet inn gjennom kommunale gebyr.
 

Kvalitet koster ikke mye mer

Alle  kommuner dekker inn kostnadene til vann og avløp gjennom egne gebyrer. Gebyrene vil variere både ut fra topografiske forhold – spredt eller tett bebyggelse og antall abonnenter(innbyggere i kommunen), både private og næringsabonnement. For Dovre kommune er gebyret (vann og avløp) for en normalbolig (140 m3) på kr 1.365,- per måned. For Nord-Fron er tilsvarende beløp per måned kr 1.021,-.  Lom kommune har et noe lavere gebyr per i dag, kr 733,- per måned. 
 
Har du spørsmål om vann og avløp kan du gjerne kontakte driftssjef Tor Ivar Hovhaugholen.