Oppstart av reguleringsplan - Montørbase Eidefoss i Joramo næringsområde

I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-8 er det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellnett AS sitt areal i Joramo næringsområde, gnr./bnr./fnr. 93/1/28. No har du høve til å kome med innspel til planarbeidet!

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utviding av eksisterande bygg for kontor, opphaldsrom og garderobar. Planen blir utarbeidd som detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3. Tiltakshavar er Fjellnett AS. Vedlagt er plandokument, inkludert oppstartsvarsel med informasjon om planarbeidet. Frist for å kome med innspel er sett til 20.august 2024.

Oppstartsvarsel omregulering montørbase Dombås – 080724 (PDF, 2 MB)

Plangrense 080724 Layout1-A3-L (PDF, 105 kB)