Dovre nasjonalparkkommune


    

Deler av Rondane nasjonalpark, Dovre nasjonalpark og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark befinner seg i kommunen. I tillegg har vi flere landskapsvernområder og naturreservater.

Med sine over 73% vernede områder i form av nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater, har Dovre kommune status som Nasjonalparkkommune, som en av 24 kommuner godkjent etter eget regelverk fastsatt av Miljødirektoratet.

Les mer om Nasjonalparkkommuner her.

Dovre kommune er kjent for sitt rike plante- og dyreliv, da kanskje særlig for moskusen, som også pryder kommunevåpenet. Villreinen i Snøhetta villreinområde tilhører den siste opprinnelige villfjellreinen i Europa, og det finnes mange spor etter gamle fangstgraver og fangstsystemer i høyfjellet, hvor noen kan være så gamle som 2000-3000 år. Kommunen har også bestander av jerv og fjellrev.

Av sjeldne eller truede planter kan norsk malurt, dovrevalmuen og dovreløvetann nevnes. I Grimsdalen, en av Norges lengste seterdaler, kan man også finne flere typer sjelden lav. I Dovre nasjonalpark ligger noen av de sørligste palsmyrene i Norge, det vil si myrer med permafrost.

Kommunen har også en lang rekke naturreservat og landskapsvernområder, blant annet Fokstumyra naturreservat, et fuglereservat som ble fredet allerede i 1923, og er kjent for sin betydning for våtmarksfugler og fjellfugler, deriblant enkeltbekkasin, traner, blåstrupe, myrhauk, brushaner og jordugler.

Artikkelliste