Avløp

Dovre kommune skal sørge for at avløpet fra abonnentene tilknyttet kommunalt avløpssystem blir ivaretatt på en forsvarlig og tilfredsstillende måte.
 
Kommunen har innført tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker som ikke er tilkoplet kommunalt nett (jf. kommunal forskrift), og kommunen har en ordning for mottak av slam fra disse anleggene.
 
Kommunen har fire kloakkrenseanlegg: Hjerkinn, Dombås, Dovre og Dovreskogen. 
 
Forbehold ved tjenesten:
  • Ledningsbrudd/tilstopping av avløpsledning.
  • Nødvendig ledningsarbeid.
  • Nødssituasjoner som kan oppstå i forbindelse med flom, strømbrudd eller andre uforutsette hendinger.
 
Reklamasjon:
Uregelmessigheter/avbrudd i tjenesten meldes til driftsavdelingen på tlf. 61242100, eventuelt teknisk vakt, tlf. 47450306.
Ved konstaterte mangler vil kommunen rette opp forholdene så snart som råd.
 
Kommunen vil på forhånd informere om planlagte tiltak, avvik eller andre forhold som har betydning for abonnentene. Ved akutte hendinger vil kommunen gå ut med nødvendig informasjon så langt det er praktisk mulig.
 
Partenes retter og plikter:
Kommunen sine plikter er avgrenset til det ledningsnett og installasjoner kommunen selv har ansvar for. Det vil si at kommunens ansvar for å ta i mot avløpsvann på en tilfredsstillende måte fra abonnenten, gjelder fra tilkoplingspunkt kommunalt nett.
Ved stopp/tilbakeslag av avløpsvann i bolig vil kommunen etter mottak av slik melding så snart som mulig kontrollere om årsaken ligg på det kommunale ledningsnettet.
Kunden har ansvar for å holde sitt eget ledningsnett i forsvarlig stand.
Miljøfarlig avfall og gjenstander skal ikke kastes i toalett eller tilføres kommunalt avløpssystem på annen måte. Dette kan skape problem i ledningsnettet og på renseanlegg, samt hindre en miljøvennlig bruk av avløpsslammet.
Alle eiere av slamavskillere og tette tanker plikter å tømme forskriftsmessig.
 
Endring av abonnement:
 
Ved overdragelse av eiendom skal abonnenten informere kommunen om ny eier når overdragelsen finner sted.
 
Kriterier:
 
Ta kontakt med kommunen når det kan være aktuelt med tilkopling til kommunalt avløpsnett, eventuelt når det gjelder nyanlegg eller endringer av private renseanlegg. Det vil bli gitt informasjon om lover, forskrifter og regelverk .
 
Pris:
  • Gebyrer.
  • Gebyr for avløp blir fastsatt årlig av kommunestyret. Betaling skjer 6 ganger pr. år.
  • Ved nybygging/nytilkopling skal det betales et tilkoplingsgebyr. Dette er et engangsgebyr.
 
 

Artikkelliste

Kontakt

Tor Ivar Hovhaugholen
Driftssjef
Telefon 917 00 338