Grensejustering

Generelt

Mellom naboeiendommer kan det foretas små justeringer av eiendomsgrensene. Hjemmelshaverne(eierne av eiendommene) til begge eiendommene må være enig i at grensejustering foretas. Grensejustering er søknadspliktig og skal behandles etter matrikkelloven.

Dersom søknaden blir godkjent må det avholdes en oppmålingsforretning. Kommunen varsler alle berørte parter (rekvirent og naboer) om når oppmålingsforretningen skal avholdes. Ved oppmålingsforretningen avklares eksisterende grenser samt de nye grensene som merkes.

 

Hvem kan søke

Eiendomseiere og festere.

 

Kriterier/vilkår

Kun mindre areal kan justeres. Under ser vi kriteriene for å få utført en grensejustering.

  • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
  • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med maksimalt 500 m² (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
  • En enhet kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering (hvor stort areal som eiendommen faktisk avgir).
  • Tidligere grensejusteringer etter matrikkellovn (ikke etter delingslova!) skal regnes med i det overstående.
  • Hvis arealet du ønsker å justere er større enn grensene nevnt ovenfor, må arealet fradeles som egen eiendom.

Pris for tjenesten

Se gebyrregulativ for Dovre kommune

 

Om søknadsprosessen

Søknadsskjema

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av Plan, nærings- og utviklingsetaten i kommunen. Oppmålingsforretning blir avholdt og matrikkelbrev for eiendommene utstedes.

 

Saksbehandlingstid

Fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning er 16 uker.

 

Klagemulighet

En eventuell klage sendes Dovre kommune, Plan, nærings- og utviklingsetaten. Klageinstans er Fylkesmannen i Oppland. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.

Artikkelliste

Kontakt

Øystein Svastuen
Prosjektleder/kart,GIS
Mobil 953 00 950

Adresse

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Båtsto, 2662 Dovre

Postadresse: Kongsv.4, 2662 Dovre