Fradeling av eiendom

Generelt

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn ti år, må du søke kommunen om tillatelse.  En slik tillatelse er trinn en i en saksbehandlingsprosess der trinn to består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Første trinn: Søknaden vurderes opp mot gjeldende planer og krav i plan- og bygningsloven. Deling kan bare godkjennes dersom søknaden ikke er i strid med gjeldende reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, kommuneplaner eller krav i loven om tilfredsstillende veg, vann, avløp, utearealer og hensiktsmessig størrelse og form. Er søknader i strid med gjeldende plan (reguleringsplan, kommuneplanens arealdel), kan det søkes om dispensasjon etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. Dispensasjon krever grunngitt søknad.

Andre trinn:  Etter at delingstillatelse foreligger, avholdes oppmålingsforretning. Den nye eiendommen er da utskilt som en egen eiendom med eget gårds- og bruksnr., eventuelt også festenr. Ved bortfeste av deler av en eiendom i mer enn ti år, må det også foreligge en delingstillatelse.

Hvem kan søke

En delingssøknad kan kreves av blant annet:

  • Hjemmelshavere (Personer som eier en eiendom).
  • Personer som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt.
  • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste.

Pris for tjenesten

Se gebyrregulativ for Dovre kommune

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Du må angi hvordan delingen ønskes utført. Du må også legge frem et forslag til grenseforløp inntegnet på kart.

Søknad sendes inn på eget skjema.

Skjemaet skal være undertegnet av hjemmelshaver (eier av eiendom) eller de som har fått fullmakt (fullmakt vedlegges).

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Søknaden sendes til

Dovre kommune, Plan, nærings, -og utviklingsetaten, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE

eller postmottak@dovre.kommune.no

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Ved avslag gis det altid begrunnelse. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker.

Etter vedtak av deling foreligger, er fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning 16 uker.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Adresse

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Båtsto, 2662 Dovre

Postadresse: Kongsv.4, 2662 Dovre