Tverrfaglig samarbeid

For å fange opp barn som bekymrer finnes det ulike systemer som er utviklet og utprøvd i flere kommuner. Dovre kommune har valgt å starte innføring av samarbeidsmodellen BTS – Bedre Tverrfaglig Samarbeid.

BTS er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTS-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

Samhandlingsmodell på nivå fra 0 til 3

(bilde: BTS samhandlingsmodell)

 

 

 

 

 

BTS bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå.

Modellen vil også bidra til at omsorgssvikt og alvorlige atferdsproblemer blir avdekt tidlig og at tiltak blir iverksatt. Modellen vil i tillegg beskrive samarbeid og rutiner både på systemnivå og individnivå.

Det er et mål å sikre gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Forskning og erfaring tilsier at utsatte barn og unge ikke fanges opp tidlig nok, ikke får den hjelpen de har behov for og at dårlig samhandling bidrar til brudd i oppfølgingen.

Ved å innføre BTS bidrar det til at målgruppen får nødvendig og samordnet hjelp så tidlig som mulig for å unngå skjevutvikling og redusere skade, og at brukerne blir involvert i hele prosessen, så langt det er hensiktsmessig.

BTS bidrar til en bevisstgjøring og en ansvarliggjøring av ansatte som arbeider med barn, unge og familier.

 

Les mer om BTS her: https://www.forebygging.no/BTI/

 

Kolonner med veiledning