Gnr 8 / bnr 53 - Detaljreguleringsplan NH2 - høyring og offentleg ettersyn

På vegne av regulant Norwegian Hydrogen AS har arkitektkontoret HRP lagt fram forslag til detaljreguleringsplan NH2 på Dombås. PNU utvalet i kommunen har vedteke å fremje og legge planforslaget, saman med eit alternativ, ut til høyring og offentleg ettersyn.  

Med hald i plan- og bygningslova §12-10, legg PNU-utvalet i Dovre kommune forslag til detaljreguleringsplan for NH2 (hydrogenstasjon) på Dombås, ut på høyring og til offentleg ettersyn. 

Eventuelle merknader til planforslaget blir sendt til postmottaket i kommunen: postmottak@dovre.kommune.no. Fordi planmaterialet er omfattande, og det i tillegg snarleg skal avviklast sommarferie, er frist for uttale sett til 10 veker.  

Frist for å kome med uttale til planforslaget er slik innan 16. august 2024.

Vedlagt er komplett planforslag, saman med vedtaket i PNU utvalet den 04.06.2024:

Plankart_Detaljregulering NH2 Dombås (PDF, 209 kB)

Bestemmelser_ Detaljregulering NH2 Dombås (PDF, 132 kB)

Planbeskrivelse_Detaljregulering NH2 Dombås (PDF, 4 MB)

ROS-analyse_Detaljregulering NH2 Dombås (PDF, 947 kB)

Konsekvensutredning_Detaljregulering NH2 Dombås (PDF, 774 kB)

OVA notat_Detaljregulering NH2 Dombås (PDF, 2 MB)

Notat forurenset grunn_Detaljregulering NH2 Dombås (PDF, 2 MB)

Rapport geoteknikk_Detaljregulerign NH2 Dombås (PDF, 2 MB)

Trafikkanalyse_Detaljregulering NH2 Dombås (PDF, 2 MB)

Støy_Detaljregulering NH2 Dombås (PDF, 8 MB)

Merknadsskjema_Detaljregulering NH2 Dombås (PDF, 264 kB)

Saksprotokoll Gnrbnr 853 - Detaljregulering for Norwegian Hydrogen NH2 - Dombås - 1.gangsbehandling - (PDF, 2 MB)