Modell for inkluderende praksis i barnehage, skole og skolefritidsordning

Utdanningsdirektoratet oppnevnte Dovre og Sel kommuner til en pilot, der oppdraget var å utarbeide en kommunal modell for arbeidet med inkludering i barnehagehage, skole og SFO. 

I 2019 ble Dovre kommune og Sel kommune (som vertskommune for PPT Nord-Gudbrandsdal) plukket ut som en av fem piloter. Disse fem fikk i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å finne fram til gode modeller for inkluderende praksis i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Nå er modellen ferdig utarbeidet og vil legges til grunn for det videre arbeidet med oppvekstreformen. 
Modellen setter barnet og familien i sentrum, og viser blant annet viktige innsatsområder fra ansatte i barnehage, skole og SFO sin side. 

Det er viktig å merke seg at store deler av modellen også kan gi nyttige tips i hjemmene. 

Her er modellen: Inkluderende praksis-modell (PDF, 182 kB)