Dovre og Lesja Læringssenter

Elevene ved Dovre og Lesja Læringssenter er bosatt i Dovre og Lesja kommuner. De er i et såkalt introduksjonsprogram, og fra høsten 2019 er det to elever som får norskopplæring gjennom dette programmet.

Elevene får blant annet opplæring i tekstbehandling, og gjør nettoppgaver som hjelper dem til å lære norsk språk lettere. Læringssenteret har også en del tidligere elever som fortsatt ønsker oppfølging med smått og stort. 

Tidligere var flyktingene som skulle bosettes i Lesja og Dovre elever ved læringssenteret. Grunnen til nedgangen i elevtallet er IMDI sin bestemmelse fra 01.01.2018 om å ikke bosette flyktninger i kommuner med færre enn 5000 innbyggere. Med andre ord blir det ikke bosatt noen i Lesja og Dovre i overskuelig fremtid.

Fra høsten 2019 flytter skolen fra sine lokaler i Amfi-senteret i Dombås sentrum, nye lokaler er ikke avklart ennå. Skolen vil fortsatt ha tilgang til lokaler ved Dovre ungdomsskole.

Læringssenteret følger vanlig skolerute vedtatt for skolene i Oppland.