Adressetildeling

Hva er en adresse?

En offisiell adresse er en beskrivelse over hvor du bor i kommunen. Den består av et vegnavn, et husnummer og eventuelt en bokstav. Hvis det er flere bruksenheter som har samme inngang, skal adressen i tillegg inneholde bruksenhetsnummer (ofte kalt bolignummer).

En bolig eller et næringslokale/kontorlokale skal ha adresse til den vegen eller gata som bygningen har atkomst til. Er det flere godkjente boliger eller næringslokaler med egne innganger i samme bygning, skal hver enkelt inngang tildeles egen adresse.

Formålet med adresser og skilt

Vi har adresser og skilt for at alle lett skal finne fram til rett sted. Det kan være til bygninger, atkomsten til bygningen, boliger, næringslokaler, klubblokaler med mere. Dette er særlig viktig for utrykningstjenester, men også selvfølgelig for posten, drosjer og andre besøkende.

Hva er en adresseparsell?

En adresseparsell er en veg eller et sammenhengende system av veger som tildeles eget navn og en entydig kode. Kan også omfatte tilhørende stikkveger og stier, plasser og områder.

Formålet med adresser og skilt

Vi har adresser og skilt for at alle lett skal finne fram til rett sted. Det kan være til bygninger, atkomsten til bygningen, boliger, næringslokaler, klubblokaler med mere. Dette er særlig viktig for utrykningstjenester, men også selvfølgelig for posten, drosjer og andre besøkende.

Hva er en adresseparsell?

En adresseparsell er en veg eller et sammenhengende system av veger som tildeles eget navn og en entydig kode. Kan også omfatte tilhørende stikkveger og stier, plasser og områder.

Tildeling eller endring av adresse

Det er kommunens oppgave å tildele eller endre offisielle adresser langs offentlige og private veier. 

Se matrikkelloven  § 21, matrikkelforskriften §§ 50 og 52.

Kart- og oppmålingssjefen har myndighet til å fastsette omfanget av adresseparsellen og nummerere den. Kart- og oppmålingssjefen har også myndighet til å foreta endringer av parsellen og endring av eksisterende adresser, samt foreta mindre endringer i vegnavnet, som å tilføye øvre, nedre o.l.

Vegnavn

Tildeling av selve vegnavnet gjøres i en egen prosess, uavhengig av adressenummereringen. Publikum kan sende inn forslag til vegnavn, også historielag kan komme med forslag. Det legges vekt på å ta i bruk tradisjonelle og kulturhistoriske stedsnavn fra områder hvor vegene går.

Vegskilt

I utbyggingsområder har utbygger ansvar for skilting, både vegnavn- og henvisningsskilt.

Husnummerskilt

Husnummerskilt er viktig. Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å merke bygning/eiendom med adressenummer. Skilt skal plasseres synlig fra hovedvei/atkomstvei. Trondheim kommune anbefaler at det brukes skilt av typen svart skrift på hvit bakgrunn med svart ramme rundt.

Eier/fester skal bekoste denne skiltingen. Husk at skiltet er der for at utrykningsspersonell, drosjesjåfører, postbud og annen tilbringertjeneste og besøkende skal finne fram fort og enkelt.

I boligblokker med flere leiligheter skal felles inngang merkes med husnummerskilt. I tillegg skal hver enkelt dør til leilighetene merkes med bolignummer og navneskilt.

Alle som bor i flerbolighus med felles inngang skal ha adresse til den felles inngangen, og hver leilighet/bruksenhet skal tildeles bruksenhetsnummer. Er adressen din for eksempel Kongsvegen 1, (fellesinngang) med bruksenhetsnummer H 0202, så går du inn fellesgangen og bor i leilighet nr to i 2.etasje, regnet fra venstre når du kommer opp trappa til etasjen.

Hvordan tildeles adressen?

Bygning skal ha vegadresse til den vegen som er godkjent som atkomst, og vegadressene nummereres fortløpende. Dovre kommune har som hovedregel å adressere med oddetall på høyre side av vegen og partall på venstre side. Nummereringen starter normalt ved vegens begynnelse, følger vegkanten og tildeler nummer/nummer med bokstav i den rekkefølgen inngangene ligger.

Postnummer

Postnummer fastsettes av Posten. Henvendelser om postnummer kan rettes til Posten kundeservice, telefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.

Hvorfor endre en adresse?

Det er flere grunner til at adresse kan/skal endres:

  • Vegen er ikke opparbeidet i henhold til regulering. Vegforløpet er ikke sammenhengende, men delt med forskjellig atkomst til hver del.
  • Fortetting/utbygging. Hvis det ikke er ledige nummer til nye adresser, må en noen ganger omadressere hele veger. Utstrakt bruk av adressenummer med bokstav er uheldig adressering, og skal om mulig unngås.
  • Stenging av veger. Når gater eller veger stenges av trafikkmessige årsaker eller deles opp, kan dette få konsekvenser for adressering.

Hva gjør jeg hvis jeg vil klage på adressen?

Plan, nærings- og utviklingsetaten har myndighet til å endre en adresse eller en adresseparsell. En adresse skal fungere godt og vil i motsatt fall kunne endres.

Involverte parter har anledning til å klage på vedtaket innen tre uker etter at mottaker har mottatt brevet.

Klageretten ved tildelt eller endret offisiell adresse er begrenset til:

  • Hvilken gate, veg eller lignende en bygning eller eiendom skal ha adresse til.
  • Feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.
  • Feil i saksbehandlingen

At man ikke liker den nye adressen gir ikke grunnlag for klage.

Hvis en klage avvises eller det er gjort feil i saksbehandlingen, kan dette påklages til Fylkesmannen i Oppland via Dovre kommune.

Mer informasjon om klagerett og fremgangsmåte legges ved i vedtaksbrevene som sendes til berørte eiere.

Artikkelliste

Kontakt

Øystein Svastuen
Prosjektleder/kart,GIS
Mobil 953 00 950

Adresse

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Båtsto, 2662 Dovre

Postadresse: Kongsv.4, 2662 Dovre