Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

Hensikten med ordningen er å stimulere kommuner til kreativitet og nytenkning når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

For å kunne få støtte fra denne tilskuddsordningen forutsettes det derfor at anlegget inneholder vesentlige elementer av nyskaping. Departementet understreker betydningen av at relevante brukergrupper involveres i utforming og plassering av anlegget.

Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt over tre år, og det tas sikte på å sette av til sammen 100 millioner kroner. For 2017 er det satt av 35 mill. kroner.

Nærmere informasjon om tilskuddssatser og søkevilkår fremgår av vedlagte kriterier fortilskuddsordningen. I fil til høyre.

Søknader med vedlegg som angitt i kriteriene sendes elektronisk til Kulturdepartementet (postmottak@kud.dep.no) og merkes "nyskapende aktivitetsarenaer 2017".

Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.