Støttekontakt

Søknad om tildeling av støttekontakt sendes til tildelingsenheten (lenke).

Med støttekontakt menes fritid med bistand. Målsettingen med ordningen er å bidra til en meningsfylt fritid, samhandling og nettverksbygging som igjen kan gi økt fysisk og psykisk livskvalitet.

Personer som på grunn av sykdom/skade har store utfordringer med å få en meningsfylt fritid uten hjelp fra ledsager, kan søke om å få støttekontakt. Hjelpebehovet kan være av forbigående eller varig karakter.

Tjenesten omfatter samvær med én støttekontakt, eller deltakelse i en gruppe med flere brukere og en støttekontakt.

Støttekontakten skal først og fremst bidra til deltakelse i organiserte aktiviteter og sosiale fellesskap i kommunen. Dersom slik deltakelse ikke er mulig, kan støttekontakten være med på turer, kafébesøk eller handel o.l. i nærområdet.

Artikkelliste