Tildelingskontor

I Dovre kommune er det opprettet et tildelingskontor som også omfatter koordinerende enhet. Kontoret er på Helsehuset på Dombås. 

Kontortid: mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00.

Tildelingskontoret fatter vedtak om kommunale helse- omsorgs- og rehabiliteringstjenester.

Hovedregelen er at det ikke skal fattes enkeltvedtak ved tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Unntaket gjelder ved avgjørelser om helsetjenester i hjemmet, personlig bistand, støttekontakt, plass i institusjon, pårørendestøtte og brukerstyrt personlig assistanse. Det fattes bare enkeltvedtak dersom tjenesten er forventet å vare mer enn 14 dager. For avgjørelser som krever enkeltvedtak stiller loven konkrete krav til saksbehandlingen.

Lenke til søknadsskjema

 

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven har rett til individuell plan. Kommunen skal tilby personlig koordinator. Eva Nyløkken Halgunset har ansvar for koordinerende enhet.

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte tjenestemottaker, og sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Artikkelliste

Kontakt

Anne Irene Hole
Saksbehandler tildelingskontoret
Mobil 414 48 591

Kontortid:  mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00.