Bål- og bråtebrenning

Våren er tiden for opprensking og rydding, og mange blir fristet til å velge lettvinte løsninger. Det minnes om viktigheten av at Forskrift om brannforebygging følges.

Brenning av bål og bråte reguleres av Forskrift om brannforebygging.

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

Landbrukets brannvernkomité har sendt ut en liten tankevekker med råd og tips ved brenning utendørs, se vedlegg (PDF, 221 kB).

Samtidig minner vi om at brenning av landbruksplast og annet avfall skal ikke skje rundt om på ymse avfallshauger. Det  er ikke i tråd med KSL-krava til vanlig jordbruksdrift.  Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (NGR) har godt opplegg for mottak av slikt avfall, se vedlegg. (PDF, 58 kB)

Søknad om tillatelse til bålbrenning kan sendes her.