Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene

Søknadsfrist 15. januar

Det vil primært gis tilskudd til tiltak som;
a) fremmer jakt og fangst som friluftsaktivitet
b) bidrar til økt forståelse av høstbart vilt som en utmarksressurs
c) bidrar til økt interesse, deltakelse og rekruttering til det høstingsbaserte friluftslivet.
Det kan også gis tilskudd til tiltak som kan bidra til å øke forståelsen for bruk av øvrige utmarksressurser hos barn og unge.

Mindre deler av tilskuddet kan benyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell i tråd med formålet med ordningen. Det vil ikke bli gitt tilskudd til innkjøp av kostnadskrevende utstyr.

Søknader om tilskudd til aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelig for flest mulig, samt tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne vil bli prioritert.
Les mer om ordningen her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-04-983 og her:
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddBarnOgUnge%C3%98ktForst%C3%A5elseBrukUtmar ksressurserSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=62