Statskog gir tilskudd fra Grunneierfondet!

Hovedgrupper av tiltak som støttes handler om

  • å bidra til lønnsom næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende arbeidsplasser
  • infrastruktur som indirekte bidrar til utvikling av lønnsomme arbeidsplasser
  • tiltak som innebærer verdiskaping eller bevaring av verdier av samfunnsmessig art, for eksempel kulturminnevern

Tilskuddsmidler 2023 er 7,5 millioner kroner. Søknadsfrist er 1. februar.

Tildeling av midler vil skje etter søknadsfristen og innen 1. mai. Søknaden må inneholde en god beskrivelse av prosjektet, et kostnadsoverslag, en finansieringsplan og ønsket søknadsbeløp.

Søknadene skal sendes Statskog SF, Postboks 63 sentrum, 7801 Namsos eller post@statskog.no

 

Søknadsprosessen

1. Søknad sendes direkte til Statskog

2. Statskog sender søknaden til Norges fjellstyresamband (NFS), lokal eiendomskonsulent i Statskog og til det aktuelle fjellstyret for innspill.

3. Fjellstyret og eiendomskonsulenten gir innspill til søknaden som vidersendes NFS

4. Statskog og NFS prioriterer

5. Statskog og NFS blir enige om prioriteringen

6. Tilsagn/avslag sendes søker. Tilsagnet står i 2 år

Det lages årlige oversikter over tilsagn, utbetaling og avsluttede prosjekt.