Statens Vegvesen møtte kommunestyret

Klikk for stort bildeStatens Vegvesen besøkte kommunestyret i Dovre

På møtet ble følgende tema belyst:

  • Vinterdrifta, erfaringer
  • Muligheter og utfordringer for E136 og E6
  • Hva må til for å få utbedring av E136 og E6 prioritert?

Statens vegvesen orienterte om status og utfordringer for riksvegene i dag, blant annet at deler av vegene blant annet har høy andel tungtrafikk, dårlig linjeføring, varierende bredde, har mange avkjøringer osv.

Jora bru ble spesielt nevnt. Her ligger det planer om ny bru, med oppstart i 2020 (ref. Nasjonal transportplan, NTP).

For E6 ble spesielt problematikken med rasfare og manglende omkjøringsmulighet i Rosten belyst, samt de muligheter som vurderes for å forbedre situasjonen. Varierende vegbredde og andre utfordringer ble også belyst.

Statens vegvesen orienterte også om den såkalte "Valdresmodellen", som tar utgangspunkt i å bruke dagens veg og vegbane og gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. Målet er å oppnå gode forbedringer til en lav kostnad i forhold til å bygge ny veg. Statens vegvesen mener at et utbedringsprosjekt etter denne modellen er rett for E6 og E136 i vårt område.

Ny NTP skal etter planen behandles av Stortinget i slutten av 2020/begynnelsen av 2021.

 

Fakta:

E6 mellom Otta og grensa til Trøndelag og E136 mellom Dombås og grensa til Møre og Romsdal er viktige vegstrekninger både nasjonalt og lokalt. Næringslivet er avhengig av europavegene for daglig transport, og for mange fungerer de som lokalveger til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter. E6 og E136 er i tillegg viktige for vare- og persontransporten mellom landsdelene.