Rent vann til hele Dovre

Visste du at vi har fem vannverk, fire grunnvannspumper, seks høydebasseng og ti leveringspumper og trykkøkere spredt over hele vår langstrakte kommune?

Ikke nok med det; Dovre kommune har også fire renseanlegg og ni pumpestasjoner for avløp, samt kilometervis med vann og avløpsrør. Alt dette sikrer vann og avløp til 865 boliger og fritidsboliger samt 79 næringsabonnenter

Alle abonnenter tilknyttet det kommunale vannforsyningsnettet – fra Hjerkinn i nord til Dovreskogen i sør – skal få vann av beste kvalitet i tillegg til at avløpet blir behandlet og renset i henhold til gitte krav. Dette er Dovre kommunes ansvar.

 

Leveransen omfatter:

 • Stabil og sikker vannforsyning til abonnentene, med en vannkvalitet som ligger innenfor gjeldende forskrifter.
 • Vanntrykket skal ligge på mellom 2,5 og 8 kg/cm2 ved tilkoplingspunkt kommunal vannledning.

 

Forbehold ved leveranse:

 • Ledningsbrudd.
 • Nødvendig ledningsarbeid.
 • Brannvannuttak som hentes fra nettet.
 • Nødssituasjoner som kan oppstå i forbindelse med flom, strømbrudd m.m.
 • Frost i ledningsnett.
 • Trykkvariasjon kan oppstå.

 

Reklamasjon:

 • Reklamasjon på vannkvalitet, trykk, avbrudd i forsyningen etc. til driftsavdelingen på tlf. 61242100, eventuelt til teknisk vakt tlf. 47450306.
 • Ved påviste mangler vil kommunen rette opp disse så snart som råd.
 • Ved avbrudd i vannforsyningen sammenhengende i over 8 timer, vil kommunen skaffe alternativ vannforsyning. Dette kan være provisoriske ledninger, utlevering av vannbeholder, opprettelse av vannposter mv., avhengig av den konkrete situasjonen.

 

Informasjon til abonnentene:

Kommunen vil informere om driftsavbrudd, avvik eller annet som har betydning for abonnenten når det oppstår, ved hjelp av sms eller e-post.


Kriterier:

Kommunen sine plikter er begrenset til det ledningsnett og de installasjoner kommunen selv har ansvar for. Det betyr at kommunen sitt ansvar for å levere drikkevann av tilfredsstillende kvalitet til abonnenten, gjelder til tilkoplingspunktet til kommunens ledningsnett. Kunden har ansvar for å holde eget ledningsnett i slik stand at det ikke påvirker kommunens anlegg og leveranse.

 

Pris:

 • Gebyr for vann blir fastsatt årlig av kommunestyret. Betaling skjer seks ganger pr. år.
 • Ved nybygging/nytilkopling skal det betales et tilkoplingsgebyr. Dette er et engangsgebyr.
 • Vann og også avløp er såkalt selvkostområde. Det vil si at inntekter og utgifter innen området skal balansere, og inntekter/utgifter for området føres som et eget regnskap.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss på 61242100.