Folkets luftambulansebase har fått nytt helikopter

Klikk for stort bildeNytt ambulansehelikopter 2018 Inge Angård Det var stor fest på dombåsbasen fredag 13. april, da Norsk luftambulanse med samarbeidspartnere feiret det nye og svært moderne helikopteret som nå er på plass og settes i drift.

Fra 1. juni vil Norsk Luftambulanse AS forestå drift av all luftambulansetjeneste med helikopter i Norge, på vegne av Luftambulansetjenesten HF som er oppdragsgiver. NLA's base på Dombås har i den forbindelsen mottatt et nytt helikopter som skal innfases og settes i drift. Dette er et nytt og oppgradert helikopter som vil gjøre luftambulansetjenesten i vårt område enda bedre.

Markeringen på dombåsbasen var ikke tilfeldig. Basen har en lang historie og var "folkets base" da den ble bygd, delvis på dugnad fra lokalbefolkningen. Mange av de som bidro på slutten av 80-tallet, var også til stede ved markeringen fredag. Redningsmann Håkon Nordseth skildret med flotte ord det engasjementet som dovringer, lesjinger og andre la inn da basen ble bygd og skulle etableres.

I flere av talene ble det nære samarbeidet mellom luftambulansen, bilambulansetjenesten, lokalt brannvesen, politiet og frivillige organisasjoner framhevet som helt avgjørende for å sikre den gode beredskapen i vårt område.

 

Dette er de viktigste endringene de regionale helseforetakene har vedtatt å finansiere i ambulansehelikoptertjenesten fra og med sommeren 2018:

- Nye helikoptre på alle baser – leveres med nyeste versjon av sikkerhets- og navigasjonsutstyr. Nye fartøy trenger mindre vedlikehold enn gamle.

Gevinst: økt sikkerhet, større tilgjengelighet og bedre beredskap.

- Større helikoptre i Arendal, Bergen og Trondheim – som kan fly lengre, ta mer last og har bedre plass til behandling av pasienter med ekstra behov.

Gevinst: større operativ og medisinsk kapasitet.

- Dobling av antall reservehelikoptre – Antallet reservehelikoptre økes fra to til fire. Reservehelikoptrene settes inn som erstatning ved planlagt vedlikehold og uforutsette tekniske feil/skader. De kan også settes inn som ekstra ressurs ved behov som øvelse, ekstra beredskap eller ved store hendelser.

Gevinst: gir økt tilgjengelighet og bedre beredskap.

- Økt bemanning på landets travleste base, Lørenskog - ny forsterket bemanning og bakvakt sørger for at ingen helikoptre i beredskap blir stående på bakken fordi mannskap har brukt opp sin lovlige arbeidstid (duty).

Gevinst: gir større tilgjengelighet og bedre beredskap for hele Østlandet.

- Etablering av bakvakt – to besetninger på nasjonal bakvakt.

Gevinst: økt tilgjengelighet og bedre beredskap.

- Ny simulator med norske kart - Moderne simulator med norske kart og topografi – Mannskapene får realistisk trening på å fly krevende oppdrag og gjøre seg kjent med lufthindringer i de områdene av landet de flyr i til daglig. I dag trener mannskapene i simulator som bare har utenlandske kart og terreng.

Gevinst: gir vesentlig økt sikkerhet for fremtidige flygninger.

- Legebiler - blir nå en del av den offentlige finansierte helsetjenesten som kan benyttes nært base, ved teknisk svikt på helikopter og når ambulansehelikoptrene ikke kan fly pga. dårlig vær.

Gevinst: økt beredskap og sikkerhet.

Alle helikoptrene får mye nytt sikkerhetsutstyr:

- 4-akset autopilot – Alle helikoptrene får autopilot som kan fly alle deler av en flytur. Det minimerer sjansen for menneskelig feil, og lar piloten i større grad overvåke og kontrollere flygningen.

Gevinst: økt sikkerhet for mannskap og pasient.

- Nytt og moderne nattsynutstyr, NVG-briller – nyeste versjon av NVG-utstyr gir pilot og redningsmann bedre nattsyn enn i dag. Utstyret gjør det tryggere å fly når det er mørkt.

Gevinst: økt sikkerhet for mannskap og pasient.

- Satellittbasert overvåkning av hvor helikoptrene befinner seg – systemet gjør det mulig for AMK sentralene og Hovedredningssentralene å se nøyaktig hvor ambulansehelikoptrene befinner seg til enhver tid og kunne velge nærmeste ressurs.

Gevinst: øker sikkerheten om noe skulle skje med besetningen og gjør styring av ressursene bedre og mer målrettet.

- HUMS/FDM og/eller Cockpit Voice and Flight Data Recorder – system som registrer helikoptrenes bevegelser, ytelser og det som sies om bord. Analyseverktøy for å forebygge feil og utvikle sikre prosedyrer. Gjør det enklere å avdekke årsak til eventuelle hendelser og ulykker.

Gevinst: økt sikkerhet.

- Satellitt-telefon – gir besetningen om bord en kommunikasjonskanal som fungerer tilnærmet over alt. Sikrer at AMK får tak i mannskapet ved behov og under de fleste forhold.

Gevinst: økt tilgjengelighet og sikkerhet.

- LPV-/GPS-innflygninger – ny og moderne instrumentinnflyging. Gir mulighet for økt tilgjengelighet og gjennomføringsevne dersom værforholdene tillater det.

Gevinst: økt tilgjengelighet og sikkerhet.

- Synthetic Vision - Tredimensjonalt bilde av kartet, som viser terrenget foran helikopteret på en skjerm. Til støtte for piloten dersom man mister øyekontakt med bakken i for eksempel tett snødrev eller tåke.

Gevinst: økt sikkerhet.

 

Helseforetaket, Luftambulansetjenesten HF, (LAT HF) er de regionale helseforetakenes øverste driftsorganisasjon for all luftambulanse i Norge. LAT HF anskaffer fly- og helikoptertjenester gjennom anbud. De definerer hvilke egenskaper tjenestens fartøy skal ha: størrelse, hvordan de skal være innredet og hva slags sikkerhetsutstyr de skal ha. De setter krav til bakvakter, bemanning og beredskap. De setter krav til trening, prosedyrer og utsjekk av flygere og redningsmenn.

Dette gjøres i samråd med eiere, de regionale helseforetakene og det medisinske miljøet (legene ute på basene – luftambulanseavdelingene inne på sykehusene).