Dombåshaugen nærmiljøanlegg

Dovre kommune har mottatt søknad om tilrettelegging av Dombåshaugen fra selskapet Sjogg Event. Selskapet ønsker å tilrettelegge deler av friområdet Dombåshaugen for større arrangement. Tiltaket innebærer ikke nybygging eller andre faste tekniske installasjoner, men baserer seg på arrondering av terrenget og tilrettelegging for atkomst. Arealet vil derfor det aller meste av året framstå som et tilrettelagt friområde. Det vises til vedlagte søknad.
 

Det aktuelle arealet er regulert til både offentlig virksomhet og friområde. Dovre kommune mener den aktuelle bruken som Sjogg Event skisserer er innenfor planformålet, men ønsker å få tilbakemeldinger fra både offentlige myndigheter og allmennheten på søknaden.

Dombåshaugen er et viktig friområde for Dombås tettsted, men har over lengre tid vært forsømt og lite vedlikeholdt. Området framstår i dag som lite tiltalende og er derfor lite brukt som rekreasjonsområde. Dovre kommune er positiv til nye tiltak som kan være med å forbedre Dombåshaugen som et attraktivt friområde.

I og rundt Dombåshaugen finnes også en rekke krigsminner fra andre verdenskrig. Omsøkte tiltak vil etter det vi kan se ikke berøre disse. Det er likevel viktig for Dovre kommune at krigsminnene i dette området ivaretas og dette er en av grunnene for at søknaden blir lagt ut til et forenklet, lokalt offentlig ettersyn. 

Vi ber om at evt. merknader sendes oss innen den 25. september 2017.

Kontakt

Bernhard Svendsgard
Planlegger
Mobil 900 49 359