Båndtvang for hund - lokale regler

Det er generell båndtvang for hund i Dovre kommune i tidsrommet 1. april- 1. oktober. Dette gjelder alle områder. I enkelte verneområder, se egen tabell, er det utvidet båndtvang. Båndtvang reguleres av hundeloven og lokal forskrift om båndtvang.

Båndtvang

(Jf. FOR 2008-03-31 nr 836. Forskrift om båndtvang av hund og hundehold etter hundeloven. Dovre kommune. Oppland fylke - http://www.lovdata.no/for/lf/jb/xb-20080331-0836.html)

 

 I de store verneområdene i kommunen er hensynet til villreinen viktig. I disse områdene er hundelovens regler om sikring av hund særlig viktig for å hindre at hunder forstyrrer eller jager villreinen. Dette gjelder hele året, men er særlig viktig om seinvinteren når villreinen er spesielt sårbar etter en lang og hard vinter med lite mat og simlene er drektige.

Det gjelder utvidet båndtvang i følgende verneområder: 

Verneområde

Vernebestemmelsenes regler om båndtvang for hund

Utvidet båndtvang i følgende verneområder

Fokstumyra naturreservat

Båndtvang hele året.

I tidsrommet 1. mai – 1. august er all ferdsel utenom oppmerket sti forbudt.

Rondane nasjonalpark

Båndtvang fra 1. mars

Dovre nasjonalpark

Båndtvang fra 1. mars

Grimsdalen landskapsvernområde

Båndtvang fra 1. mars

Dørålen landskapsvernområde

Båndtvang fra 1. mars

Mesætermyre

Båndtvang hele året.

Vesl-Hjerkinntjønnin naturreservat

Båndtvang hele året.

I perioden 20. april – 15. juli er all ferdsel i reservatet forbudt.