Informasjon om skole-hjem samarbeid

Skole-hjem samarbeid ser vi i Dovre på som svært viktig for at barna skal ha et trygt og godt tilpassa skoletilbud.

Det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen av barna sine, mens skolen har ansvaret for opplæringen, slik som faglig innhold, arbeidsmåter og organiseringen av opplæringen og at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Skolen har ansvar for å samarbeide med foreldrene om opplæringen for å skape forståelse for arbeidet som gjøres, og sikre nødvendig oppfølging.  

I grunnskolen skal det oppnevnes et foreldreråd ved hver skole, hvor alle foreldrene som har barn på skolen er medlem. Foreldrerådet skal blant annet arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole. Foreldrerådet skal velge et arbeidsutvalg (FAU).

Skolene i Dovre har i tillegg til nær kontakt med hjemmene gjennom skoleåret to foreldremøter i året, ett om høsten og ett om våren. I tilegg kalles foreldre og elev inn til foreldresamtale i samordning med utviklingssamtalen hver høst og vår.

Artikkelliste