PPT Nord-Gudbrandsdal

PPT NG er en felles regional tjeneste for de 6 Norddalskommunene. PPT NG skal bistå de 6 kommunene i arbeidet med å legge til rette opplæringen for elever med spesielle behov. PPT arbeider med systemutvikling og kompetanseheving i skolene, og med utgreiing av og rettledning rundt enkeltelever. Hensikten er å bidra til forsvarlig opplæring av elever med særskilte behov.

Sel kommune er vertskommune for tjenesten, og hovedkontoret ligg på Otta. Det er besøksadresser i alle kommuner. De tilsatte har kontor flere plasser i regionen, og arbeider ut mot alle barnehager og skoler i hele regionen. Hjemmesiden til PPT finner du her: https://www.sel.kommune.no/ppt-2/

Målgruppe: Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Tjenesten skal også hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. PP-tjenesten har dermed både systemrettede og individrettede oppgaver i skolen. Mange steder deltar PP-tjenesten i kompetanse- og rganisasjonsutvikling også i barnehagen.

Relatert innhold