Barnehagene i Dovre

BarnDovre kommune har 2 kommunale barnehager som drives i samsvar med Lov om barnehager 2005-06-17-64, Kunnskapsdepartementets til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, rammeplan for barnehagene og kommunale vedtak. Barnehagene er underlagt Rådmannen (administrativt) og styret for Oppvekst, kultur og omsorg (politisk).

Åpningstid
Daglig åpningstid er 07.15 - 16.30 i begge barnehagene.

Regionalt samarbeid
Dovre deltar i et regionalt samarbeid på barnehagesektoren med Lesja, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Sammen har de seks kommunene utviklet en regional plan for kompetanseutvikling. Felles satsingsområder er kompetanseheving for personalet innenfor sentrale områder for kvalitetsutvikling.
 
Om tjenesten
Målgruppe Barn i aldersgruppen 0 - 6 år
 
Kriterier
Barnehagene tar først og fremst inn barn av foreldre som er bosatt i Dovre kommune, men er det ledige plasser, kan barn av foreldre som er bosatt i annen kommune tilbys midlertidig plass. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass fra august i den kommunen der det er bosatt. Tildelt barnehageplass beholdes fram til skolestart, men antall dager og dagkombinasjoner kan endres ved hovedopptaket hvert år eller fortløpende gjennom året.
 
Pris
Se kommunale satser for opphold samt søskenmoderasjon i dette dokumentet. (PDF, 9 kB)
 
Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere kan i forståelse med foreldrene bl.a. være:
  • PPT
  • spesialpedagog
  • logoped
  • helsesøster
  • fysioterapaut
  • barnevern
  • BUP
Søknadsprosessen
Foreldrene må søke på plass på eget elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside.
 
 
Søknadsfrist
Hovedopptaket for plass i barnehage er to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. oktober - se kunngjøring på kommunens hjemmeside.

Artikkelliste

Kart