Borgerlig vigsel i Dovre kommune

Fra 1. januar 2018 overtok kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlig vigsel. Dette betyr at tingretten eller byfogden ikke lenger skal ha denne oppgaven.

Hvem kan vigsle

Ordfører eller varaordfører har etter loven myndighet til å vigsle brudepar, i tillegg har  rådmann Halvor Nissen  vigselrett i Dovre kommune.

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. Her kan dere finne informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå fram for å kunne gifte dere hos oss. 

 

Vilkår

Det er enkelte vilkår i ekteskapsloven som skal være oppfylt for å kunne gifte seg, se
kapittel 1 – Vilkår for å inngå ekteskap i lovdata.

 

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. 
Dette blir kalt prøving av ekteskapsvilkårene, og blir gjort av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen. 
Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Skatteetaten har utviklet en digital løsning for prøving av ekteskap. Gjennom den nye løsningen kan kommende brudepar enkelt logge seg på, invitere sine forlovere eller vitner til å gjøre det samme, og på kort tid motta prøvingsattest gjennom Altinn. Vi digitaliserer og forenkler prosessen for prøving. Det vil bety endringer i skjemaet dere mottar, og hvordan dere mottar det. 


Hvordan bestille tid for vigsel? 

Det kan bestilles tid for vigsel ved å henvende seg til Dovre kommune eller ved å sende en e-post til postmottak@dovre.kommune.no. Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/legges ved. Original prøvingsattest kan lastes opp digitalt her.


Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?

Det kan tidligst inngås giftemål tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattest. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på viglingstidspunktet.

 

Hvilke dager kan vi gifte oss?

Dovre kommune gjennomfører vigsler alle ukedager. Ønske om andre dager kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre og merkostnadene må dekkes av ekteparet.

 

Hvor foregår vigslene i Dovre kommune?

Dovre kommune vil i utgangspunktet vigsle på kommunehuset. Ønske om andre steder kan fremmes, men det vil da væra opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre og merkostnadene må dekkes av ekteparet.

 

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg hos oss er gratis. En trenger ikke å væra bosatt i Dovre for å gifte seg i Dovre kommune.
Forutsetningen er at det foregår i kommunens tilbud om tid og sted.

 

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette betyr at personer av same kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnarskap kan gjøres om til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

 

Frammøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter.

 

Vitner 

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. 

 

Språk

Det kan avtales på forhånd at vigselen skal foregå engelsk. Dersom paret hverken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg kvalifisert tolk.

 

Seremonien

Seremonien tar ca.10 minutt. Under seremonien blir formularet for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefelle. Paret får etter dette en midlertidig vigselattest. Endelig vigselattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

 

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

 

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Det kan også tas med egne instrument, ev. cd-spiller. Hvis kunstneriske innslag  planlegges, må det gis beskjed om dette på forhånd.

 

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

 

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du folkeregisteret.

 

Skatteetatens informasjon om ekteskap