Utslippstillatelser

Eier plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter) (gjelder forurensningsforskriftens kap. 12) og utslipp mellom 50 og 2000 pe (gjelder forurensningsforskriftens kap. 13). For virksomhet som bare slipper ut gråvann, gjelder plikten bare dersom det er innlagt vann.

Kriterier og Vilkår

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann). Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom.
 

Dersom du ønsker å etablere ny bolig i et området hvor det ikke finnes offentlig avløpsledning, må du søke forurensningsmyndigheten (kommunen) om utslippstillatelse.
 

Dette er hjemlet i forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.
 

Dette gjelder også om du ønsker å øke eksisterende utslipp vesentlig. Som vesentlig økning regner vi blant annet innlegging av vann og installering av vannklosett.
 

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten tillatelse fra kommunen.
 

Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon. Varsle naboer og andre spesielt berørte, eks: friluftsinteresser og næringsvirksomhet.
 

Om søknadsprosessen

Kommunen gir veiledning om vilkår, og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

  • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
  • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap.12 (alt. kap.13) eller om det søkes om fritak for kravene
  • plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart
  • interesser som antas å bli berørt av etableringen, slik som drikkevann

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

 

Saksbehandling

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forskriftens kap.12 (alt. kap.13) eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

 

Saksbehandlingstid

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap.12 (alt. kap. 13) skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.

 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Opprettholder kommunen vedtaket, vil saken bli sendt til klagenemnda.

 

Retningslinjer

Se forurensningsloven § 22 krav til utførelse av avløpsanlegg.

Se også generelle bestemmelser i Forurensningsforskriftens Kap. 11

Lover

Forskrifter

Forurensningsforskriftens Kap. 12

Forurensningsforskriftens Kap. 13

Skjema:

Skjemaer for søknad om utslipp

Byggesaksblanketter

Kontakt

Endre Amundgård
Byggesaksbehandler
Mobil 488 82 480