Gebyr og betalingssatser

Innen VAR (vann/avløp/renovasjon), skal gebyrene fastsettes i samsvar med reglene for beregning av selvkost.

 

Selvkost er den kostnaden kommunen har for å produsere en bestemt vare eller tjeneste, og der kommunen krever inn brukerbetaling (gebyrer).
 
I kostnaden blir det medtatt både driftskostnader og kapitakostnader.
 
Innen kommunen er det flere selvkostområder:
- Renovasjon og septikrenovasjon (tømming av septiktanker) – her er det lovfestet at gebyrene skal dekke utgiftene
- Vann og avløp – her bør gebyrene dekke utgiftene, og Dovre har beslutta dekningsgrad på 100% 
- Plan og byggesaksbehandling,  kart og oppmåling samt feietjeneste – her kan gebyrene maksimalt dekke utgiftene  
 
For selvkostområdene er det slik at dersom inntektene (gebyrene) er høyere enn utgiftene så skal overskuddet avsattes til fond, og fondet skal brukes til å dekke driftsutgifter innenfor tjenesten sett over en 5-årsperiode.
 
Ved evt underskudd, så må dette dekkes inn i løpet av en 5-årsperiode.
 
Gebyrinntektene kan ikke brukes til andre områder innen kommunen enn det de er forutsatt brukt til.

Artikkelliste