Seksjonering

Bygningsmassen må bestå av flere bruksenheter (leiligheter el. næringsareal). Ved seksjonering oppretter man et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse.

En eierseksjon består av en sameieandel i fast eiendom (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten (egen leilighet). Etter en seksjonering er hver seksjon et eget rettsobjekt, og kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Hva er eierseksjonering

I henhold til eierseksjonslovens § 1 er en eierseksjon en sameieandel (leilighet) i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en eller flere boliger/leiligheter eller andre bruksenheter i eiendommen. Med andre bruksenheter menes deler av hus som brukes til f eks industri, kontorer, forretninger ol.

Hva kan seksjoneres

I prinsippet kan all bebygd eiendom der bebyggelsen består av flere boliger/ leiligheter eller andre bruksenheter seksjoneres.

Hva bør seksjoneres

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene ol.

Kan eiendommer deles etter reglene i matrikkelloven, er det fordelaktig å dele i egne gnr og bnr. Man unngår på denne måten en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen (se reseksjonering).

Hva består en eierseksjon av?

Skal en eiendom seksjoneres må den deles opp i like mange seksjoner som det er bruksenheter, det vil si at ingen seksjon kan bestå av flere leiligheter.

Hver seksjon må bestå av en hoveddel som fremstår som en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen. Hoveddelen skal ha egen inngang fra et fellesareal. Adkomsten til seksjonen kan ikke skje via andre seksjoner. I tillegg kan en seksjon omfatte andre deler av eiendommen som boder i kjeller og loft, eller deler av andre hus på eiendommen, garasjeplass i garasjebygg, eller deler av utomhusarealet.

Hva kreves av standard i en seksjon

Til en boligseksjon stilles det krav om minstestandard som må være oppfylt. Hver boligseksjon skal ha eget kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Dette betyr at disse rommene må ligge inne i leiligheten, og at de må kunne nås uten å måtte passere fellesareal eller andre bruksenheter. 

Hva kreves ved begjæring om oppdeling i eierseksjoner

a. Begjæringen/søknaden skal være underskrevet av eier. Søknaden skal inneholde opplysninger om eiendommens gårds- og bruksnummer, opplysninger om den enkelte seksjons formål (bolig, næring, annet) og sameiebrøk (størrelse) for hver seksjon. Sammen med søknaden skal det også avgis egenerklæring om at lovens krav er oppfylt. Søknadskjemaet dekker alle disse punktene, og er det utfylt, er alle disse kravene oppfylt. Kun søknadskjema som er godkjent av Kommunal- og arbeidsdepartementet kan benyttes. Skjemaet finner du her. (PDF, 599 kB) Søknaden skal leveres i tre eksemplarer.

b. Vedtekter for sameiet skal leveres sammen med søknaden. Krav til  vedtekter gjelder uansett sameiets størrelse (antall seksjoner). Vedtektene leveres i ett  eksemplar. Vedtektene blir arkivert hos kommunen.

c. Kart over eiendommen som viser eiendommens grenser og hus inntegnet skal leveres i ett eksemplar.
Bygningene som inngår i seksjoneringen skal ligge på samme eiendom. Hvis dette kravet ikke er oppfylt vil begjæringen bli avvist, eller hvis det er mulig, kan søkeren ordne eiendomsforholdene selv. I spesielle tilfeller kan tinglysningsdommeren ved søknad gi tillatelse til seksjonering av bygninger over flere gårds- og bruksnummer.

d. Plantegninger for bygningen, dvs over kjeller, alle etasjer og loft, må vedlegges i ett eksemplar. Er det flere bygninger på eiendommen, skal det også være med plantegninger av disse selv om de skal være fellesareal.

e. Liste over leiere. Leiere av bolig i eiendommer som søkes seksjonert har en del rettigheter, f eks kjøperett til spesialtakst og klagerett. Av den grunn kreves det at søker legger ved liste med navn på leierne. Dovre kommune ved Plan, nærings- og utviklingskontoret har etter loven plikt til å varsle leierne om deres rettigheter. Listen vedlegges i ett eksemplar. Ved nybygg faller dette bort.

Klageadgang

Dersom kommunen har avslått å gi tillatelse til seksjonering, kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Vedtak gjort av Statens kartverk kan påklages. Også leiere har klageadgang, og ved godkjent seksjonering vil alle leiere automatisk få tilsendt en orientering fra kommunen. 

Kostnader

Gebyrene for seksjonering og reseksjonering er styrt av loven. Seksjonering uten befaring koster tre ganger rettsgebyret (R). Seksjonering med befaring koster fem ganger rettsgebyret (R). I tillegg kommer et tinglysingsgebyr som er på kr. 525,-. Rettsgebyret (R) er for tiden kr 1025,- (2016).

Artikkelliste

Kontakt

Øystein Svastuen
Prosjektleder/kart,GIS
Mobil 953 00 950

Adresse

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Båtsto, 2662 Dovre

Postadresse: Kongsv.4, 2662 Dovre