Hva er oppvekstreformen?

"Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022. Den flytter mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats.. Målene i reformen blir kun oppnådd gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Derfor blir barnevernsreformen i tillegg omtalt som en oppvekstreform."

Målene med reformen er:

-           Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging.

-           Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov.

-           Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt.

-           Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv.

-           Større kommunalt ansvar for barnevernet

 

Gjennom arbeidet med oppvekstreformen er 14 forskjellige velferdslover endret. Dette viser den sterke vektleggingen av samordning av tjenester og styrking av den kommunale, tverrfaglige innsatsen. Dette er lagt til grunn og forsøkt ivaretatt i Dovre kommunes nye oppvekstplan.

Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov, er først og fremst en investering i innbyggernes velferd, men må også ses på som en investering som kan spare kommunen for mer inngripende og kostbare tiltak senere.

Med oppvekstreformen har kommunene fått et helhetlig økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Egenandeler for statlige barnevernstiltak som akuttiltak og institusjoner har økt kraftig, mens egenandelen for spesialiserte hjelpetiltak er redusert.

Kommunene har også fått et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem.

Formålet med endringene er at de samlet sett skal gi et bedre barnevern, slik at flest mulig barn kan få tilpasset hjelp innenfor de ressursene barnevernet og resten av kommunen til enhver tid disponerer. Endringene vil også gi kommunene sterkere insentiver til å jobbe forebyggende. Økt økonomisk ansvar blir kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet.

Barnevernsreformen gir en fortsatt tydelig statlig andrelinjetjeneste. Gjennom oppgaveansvar på spesialisert nivå skal det statlige barnevernet utfylle det kommunale nivået i barnevernet.

Les mer om oppvekstreformen: www.bufdir.no