Migranter fra Ukraina

Ukrainske migranter i Dovre per 15. mars 2023

Som følge av krigen i Ukraina og høye ankomster til Norge ansatte Dovre kommune tidlig i 2022 flyktningkonsulent for å ta seg av de 15 ukrainske flyktningene som Dovre vedtok å ta imot i 2022. I 2022 bosatte Dovre kommune totalt 17 flyktninger fra Ukraina. 5 av dem har valgt å flytte fra Dovre.

I 2023 har Dovre kommune blitt anmodet om å bosette 50 ukrainske flyktninger, i løpet av mars 2023 er 50 nye sambygdinger kommet. Vi mottar ytterligere 9 flyktninger i april.

Flyktningtjenesten består av flyktningkonsulent Tonje Snerlebakken og  Greta Talleraas.

Kommunene får hjelp av frivillige som bistår med møblering og tilrettelegging av boliger.

Som følge av de høye ankomstene til Norge er det gjort tilpasninger i integreringsloven som ukrainske flyktninger omfattes av. Dette for å sikre raskere bosetting og for at kommuner skal kunne håndtere situasjonen og tilpasse tilbudet sitt. Blant annet kan kommunene tilby introduksjonsprogram på deltid. Flyktningen har rett, ikke plikt, til å delta. Introduksjonsprogrammet skal minst bestå av arbeids- eller utdanningsrettede elementer og et språktilbud. For deltagere som har barn under 18 år, skal også foreldreveiledning inngå i opplæringen.

Dovre og Lesja har felles voksenopplæring som driftes av Dovre og oppvekstsjef Ingunn Korsen. Voksenopplæringen gjennomfører norskkurs på deltid der hver flyktning deltar på norskopplæring to dager i uken. Vi har vært heldige og fått ansatt lærer som snakker både ukrainsk og norsk. Til sammen vil det undervises 4 grupper i løpet av 2023. Lokalene til voksenopplæringen og kontorsted for flyktningkonsulenten er i 3. etasje på Coop Dombås.

Ellers er flyktningen ute i språkpraksis eller ordinært arbeid og lærer språk. Erfaring fra 2022 viser at kombinasjonen norskkurs og arbeid er en god og effektiv måte for læring av det norske språket – dette fortsetter vi med i 2023. Mange lykkes i å finne arbeid selv, mens andre får hjelp av NAV som bistår flyktningetjenesten i å kartlegge kompetanse og bidra til å finne riktige praksisplasser. Ellers har vi opplæring i sentrale samfunnsfunksjoner, som bruk av bank, rettigheter i samfunnet og skatt. Målet er at flyktningene skal få opplæring raskt etter ankomst slik atman kan bli en selvstendig innbygger i Dovre så raskt som mulig.

I tillegg har vi foreldreveiledning for flyktningene som tar for seg ulike instanser og behov flyktningene måtte ha. Foreldreveiledningen er lagt opp som er lavterskeltilbud der det ligger til rette for gode samtaler rundt bordet. Politi, barnevern, skoler og barnehage er noen av instansene som vi samarbeider med. Arbeidet koordineres i samarbeid med Barnekoordinator, Hildegunn Dalum.

 

Oppdatert informasjon om migrasjonen fra Ukraina

  • fra Mangfolds- og integreringsdirektoratet (IMDI):

https://www.imdi.no/ukraina/

  • fra Utlendingsdirektoratet (UDI):

https://udi.no/krisen-i-ukraina/

  • fra Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen):

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/situasjonen-i-ukraina/