Miljøarbeidertjenesten

Søknad om tjenester sendes til tildelingsenheten i Dovre kommune (lenke).

Miljøarbeidertjenesten skal bidra til god livskvalitet, mestring og trygghet for innbyggere med psykisk utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser - og deres pårørende. 

Personer som har en psykisk utviklingshemning eller autismespekterforstyrrelse, samt deres pårørende, kan ha rett til tjenester fra miljøarbeidertjenesten. 

Tjenestene kan omfatte alt fra trening på ferdigheter over en definert periode, til døgnkontinuerlig tilstedeværelse for å dekke grunnleggende behov. Det kan også omfatte pårørendeveiledning.

 

Målrettet miljøarbeid omfatter:

  • Sosial trening
  • Ferdighetstrening av aktiviteter/gjøremål i dagliglivet
  • Bistand til endring av atferd for å minske gapet mellom samfunnets krav og den enkeltes ferdigheter
  • Aggression Replacement Training – en opplæringsmetode for sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering

Artikkelliste