SOLIDovre

Det overordna målet med prosjektet er at førskolebarna skal videreutvikle grunnleggende motoriske ferdigheter før skolestart, og dermed ha et godt grunnlag for læring og videre utvikling

I prosjektperioden leder fysioterapeuten førskolebarna i minimum 30 minutter fysisk aktiv lek i barnehagen, 2 ganger i uken. Leken skal gi alle barn lik mulighet til å øve på grunnleggende motoriske ferdigheter. Aktivitetene skal være lystbetonte og ha fokus på mestring. Det er utarbeidet et årshjul for motorikk, med ulike fokusområder hver måned i barnehageåret.  
 

Vernepleier i Helsestasjonen
Helsestasjonen har fått tildelt prosjektmidler. Dette er en ressurs som skal brukes til forebygging/lavterskeltilbud i skole og barnehage i Dovre.

Kontakt

Ingvild Haugom Amundgård
Fagleder fysioterapitjenesten / Fysioterapeut
Mobil 979 82 837