Barnevern

Barneverntjenesten skal:

 • sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid

 • bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

 

 Målgruppe

 • Barneverntjenesten yter hjelp til barn og unge til de fyller 18 år (kan forlenges inntil fylte 23 år etter søknad)
 • Barn som har særlige behov på grunn av situasjonen i hjemmet
 • Ungdom med store adferdsvansker
 • Foreldre, barnet selv eller ungdommen kan ta kontakt med barneverntjenesten

Klage

Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oppland

 

 

Barneverntjenesten samarbeider med mange instanser, og av de viktigste er:

 • Skoler og barnehage
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • Barne- og ungdomspsykiatrien
 • Psykiatritjenesten for voksne
 • Familievernkontoret
 • Leger
 • Politiet
 • BUF-etat med fagteam Gjøvik

 

Saksbehandlingsprosessen

 

All saksbehandling skjer i henhold til Lov om barneverntjenester. Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i barnevernloven.
Sakene behandles fortløpende, og gjeldende frister for saksbehandling skal følges. Enkeltvedtak fattet av barneverntjenesten kan klages inn for Fylkesmannen i Oppland.

Alle som møter til samtale med barnevernet har rett til å ha med seg en person til samtalen. Barn som er fylt 15 år har egne partsrettigheter om de kan forstå hva saken gjelder.

Adresse

Meldinger sendes til: Barneverntjenesten i Lesja og Dovre, Postboks 53, 2665 Lesja

Fortløpende behandling av alle henvendelser.