Barnevern

Barneverntjenesten skal:

 • sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid

 • bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

 

 Målgruppe

 • Barneverntjenesten yter hjelp til barn og unge til de fyller 18 år (kan forlenges inntil fylte 23 år etter søknad)
 • Barn som har særlige behov på grunn av situasjonen i hjemmet
 • Ungdom med store adferdsvansker
 • Foreldre, barnet selv eller ungdommen kan ta kontakt med barneverntjenesten

Klage

Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oppland

 

 

Barneverntjenesten samarbeider med mange instanser, og av de viktigste er:

 • Skoler og barnehage
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • Barne- og ungdomspsykiatrien
 • Psykiatritjenesten for voksne
 • Familievernkontoret
 • Leger
 • Politiet
 • BUF-etat med fagteam Gjøvik

 

Saksbehandlingsprosessen

 

All saksbehandling skjer i henhold til Lov om barneverntjenester. Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i barnevernloven.
Sakene behandles fortløpende, og gjeldende frister for saksbehandling skal følges. Enkeltvedtak fattet av barneverntjenesten kan klages inn for Fylkesmannen i Oppland.

Alle som møter til samtale med barnevernet har rett til å ha med seg en person til samtalen. Barn som er fylt 15 år har egne partsrettigheter om de kan forstå hva saken gjelder.

Kontakt

Hildegunn Dalum
Barnevernleder
Telefon 489 59 486
Mobil 489 59 486

Adresse

Meldinger sendes til: Barneverntjenesten i Lesja og Dovre, Postboks 53, 2665 Lesja

Fortløpende behandling av alle henvendelser.