Folkehelseoversikt for Dovre kommune

Kommunen skal - i henhold til folkehelseloven - ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller

Folkehelseoversikten skal danne grunnlaget for det langsiktige folkehelsearbeidet i kommunen og omfatte opplysninger om og vurderinger av:

  • Befolkningssammensetning
  • Oppvekst- og levekårsforhold
  • Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • Skader og ulykker
  • Helserelatert atferd
  • Helsetilstand

Her finner du folkehelseoversikten for Dovre kommune (PDF, 4 MB)