Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats

Lesja og Dovre brannvesen har utarbeidet en veileder som sammenfatter brannvesenets forutsetninger i planprosesser og prosjektering av byggesaker. Veilederen er under revidering, og inntil ny versjon er klar ber vi tiltakshavere om å ta direkte kontakt med brannvesenet for informasjon og avklaringer.

    Last ned veileder    

Veilederen er utarbeidet for å opplyse partene i planprosesser og byggesaker om de forutsetninger som må legges til grunn ved prosjektering. Formålet med veilederen er å legge til rette for beredskapsmessige løsninger som sikrer personsikkerhet, materielle verdier og hensiktsmessig brann- og redningsinnsats. Gjennom riktig og relevant informasjon sikres ivaretakelse av plan- og bygningslovens bestemmelser relatert til beredskap, samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, medvirkning og tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene.

Veilederen inneholder faktabasert informasjon om brannvesenets bilpark, øvrig utstyr, organisering og kapasiteter, som ansvarlig prosjekterende i byggesak må innhente i henhold til veiledning til TEK17 § 11-17 første ledd. Den er ikke et eget regelverk, men en faktabasert opplisting av de viktigste forholdene som påvirker beredskapen.

 

Dialogmøte for avklaringer ved tiltak

Det er viktig å merke seg at vi stiller krav om at det gjennomføres dialogmøte med brannvesenet ved oppstart i alle planprosesser og byggesaker, jf. SAK10 §6-1. Dialogmøte kan enten gjennomføres sammen med Plan- og bygningsetaten som del av forhåndskonferanse eller separat, noe som avklares med oss i hvert enkelt tilfelle ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

Følgende tiltak er unntatt fra kravet om dialogmøte med brannvesenet:

  • Objekter med kun en branncelle eller som består av kun en boenhet, og der grunnflate (BRA) ikke overstiger 400 m2.
  • Tiltak som ikke involverer bygningsmasse eller byggtekniske installasjoner, og som åpenbart ikke har påvirkning på brannvesenets tilgang eller innsatsmuligheter på andre objekter.

 

Forrige versjon av veilederen har revisjonsdato 03.11.2023. Veilederen er under revidering. Inntil ny versjon er klar ber vi om at tiltakshavere tar direkte kontakt med brannvesenet for informasjon.