Krisehåndtering i Lesja og Dovre

Kriseberedskapsportalen

Lesja og Dovre kommuner har valgt en moderne organisering av kriseledelsen og beredskapsarbeidet, basert på beste praksis innen fagområdet. Modellen er i stor grad den samme som en finner i andre operative beredskapsorganisasjoner med strenge krav til effektiv krisehåndtering, som f.eks. olje- og gassvirksomhet, kraftbransjen, maritim næring og større industrivirksomheter. Modellen er også lett gjenkjennbar fra politiets stabsorganisering og brann- og redningstjenestens ELS-organisering.

Kriseledelse

Dersom en krisehendelse oppstår er det rådmann/kommunedirektør for den berørte kommunen som leder krisehåndteringa på samme måte som i kommunens daglige drift. Kriseledelsen består av rådmannen i Dovre, kommunedirektøren i Lesja, ordførerne i Lesja og Dovre som ivaretar kontakt med befolkninga og er bindeledd mot de folkevalgte, og brannsjefen som leder for krisestaben. Ved en hendelse samles kriseledelsen på beredskapssenteret på Joramo, der det er egne fasiliteter tilrettelagt for effektiv krisehåndtering.

Krisestab

Krisestaben er kommunedirektørens/rådmannens ledelsesapparat på operasjonelt nivå, som skal gjøre kriseledelsen best mulig i stand til å håndtere hendelsen. Krisestaben består av personell som har omfattende opplæring og trening i å drifte det praktiske arbeidet for kriseledelsen og ivareta oppgaver som loggføring, kommunikasjon, samband, ressursstyring osv. Dette gjør at kommunenes øvrige drift i så liten grad som mulig blir berørt av krisehåndteringa.

Medlemmene i krisestaben har i det daglige ikke lederfunksjoner som kan bli involvert i en krisehendelse, og vil derfor være tilgjengelige uten å ha noe direkte ansvar i noen situasjon som måtte oppstå. Medlemmene rekrutteres ut i fra et ønske om en allsidig bakgrunn og et personlig engasjement for beredskapsarbeid og krisehåndtering. Alle er generalister som kan ivareta alle de ulike funksjonene som kreves for å sikre ei god krisehåndtering. Dette gir en svært robust og effektiv stab. 

Krisestaben har også en dobbeltfunksjon som ELS-stab for brann- og redningstjenesten ved store hendelser, i tråd med kravene i ny forskrift fra 2022. Dette sikrer god ressursbruk og en svært solid kapasitet for begge områder.

Fullmakter

  • Kommunedirektør/rådmann har myndighet til å kalle inn kriseledelse med krisestab på vegne av sine respektive kommuner.
  • Brannsjefen har myndighet til å kalle inn krisestab og evt. kriseledelsen ved behov for etablering av ELS-stab hjemlet i brannvernloven.

Kommunedirektøren i de respektive kommunene er delegert myndighet til å fatte nødvendige avgjørelser på vegne av egen kommune, og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell/politisk betydning.

Kommunedirektøren i de respektive kommunene er i fredstid gitt følgende fullmakter:

  • Disponere inntil kroner 500 000 til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining, skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelse, mv..
  • Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever.
  • Stanse helt eller delvis enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til krisehåndtering, samt pålegge overtids- og ekstraarbeid og utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.

Rammebeløpet kan overskrides ved påtrengende behov, når bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles.

Kostnader til opplæring, øvelse, samt drift av felles krisestab under hendelser, fordeles etter samme prinsipp som brann/beredskap, det vil si en prosentfordeling tilsvarende 47/53 på henholdsvis Lesja kommune og Dovre kommune.

Delegeringsreglementet i forbindelse med hastesaker:

Kommunestyrene har delegert til ordfører å ta avgjørelser i hastesaker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det ikke er tid til å innkalle til dette jf. kommuneloven § 11-8. Melding om vedtak som er truffet i medhold av hasteparagrafen skal legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken.


Kontakt

Åge Tøndevoldshagen
Brannsjef Dovre og Lesja
Telefon 996 93 817
Pål Husom
Beredskapsrådgiver
Telefon 918 45 821
Mobil 918 45 821