Spillemidler- Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Frist 15. oktober.

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til:

  • nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
  • nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)
  • kulturbygg

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober.

Søknaden registreres på www.anleggsregisteret.no

Om et idrettslag e.l. har planer om å søke spillemidler i 2022, må de ta kontakt med saksbehandler i kommunen så raskt som mulig.

Før søknaden registreres i www.anleggsregisteret.no , må anlegget ha et anleggsnummer. Ta kontakt med kulturkontoret for å sjekke om anlegget ditt er registrert.

I anleggsregisteret finner du også "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" samt diverse maler som kan brukes i søknaden.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet- 2022: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet- 2022 (PDF, 800 kB)                                                                                                           

Endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022: Det er foretatt endringer i regelverket for tilskuddsordningen som vil ha betydning for kommende søknadsperiode.

De endringene vi spesielt vil gjøre oppmerksom på er:

• 1.3 Søknadsprosedyre og dokumentasjonskrav
Behovsvurdering (nytt vedlegg 7) er lagt inn som vilkår.
• 2.3 Hvem som kan søke om tilskudd
Til sykkelanlegg: Norsk organisasjon for Terrengsykling og sammenslutninger organisert under organisasjonen.

2.6.1 Generelle tilleggselementer Se spesielt endringene som omhandler garderober og lager.

• 2.6.15 Fotballanlegg
Det er lagt inn økt tilskuddssats for kunstgressbaner uten plastholdig løst ifyll.
• 3.4 Vilkår for tilskudd (nærmiljøanlegg)
Endret til 10 år.
• 3.5.2 Begrensninger for tilskuddets størrelse (nærmiljøanlegg)
Maks tilskuddssum per anleggssted er fjernet.

4.1 Åpen for allmenn idrettslig virksomhet
Endret som følge av endringer i pkt. 3.4.
• 4.6 Tilbakebetaling av tildelte midler
Endret som følge av endringer i pkt. 3.4.

Har du spørsmål om ordninga, ta kontakt med kulturkonsulenten.

Søknadsfrist momskompensasjon idrettsanlegg

Frivillige lag og organisasjoner som har bygd eller rehabilitert idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv i fjellet kan no søke
på ordninga om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Søknadsfristen er 1. desember 2022.

Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift.
Sjekk vilkår for å søke.

Se mer informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg her