Frist 1. mars. Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021

Fra og med 15. januar 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2021.
Søknadsfristen er 1. mars 2021. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2022.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. januar 2021. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.
Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:
• Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
• Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Nærmere om kompensasjonsordningen
Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader.
Kulturdepartementet har fastsatt Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2021. Disse følger vedlagt. Bestemmelsene er også tilgjengelige på departementets hjemmesider. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og vil behandle mottatte søknader på grunnlag av de fastsatte bestemmelsene. Henvendelser vedrørende søknader om kompensasjon rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene.
Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Om krav til regnskap og kontroll av regnskap, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kapittel 5 og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, kapittel 4.

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021 (PDF, 196 kB)