Spillemidler- Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Frist 15. oktober.

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til:

  • nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
  • nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)
  • kulturbygg

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober.

Søknaden registreres på www.anleggsregisteret.no

Om et idrettslag e.l. har planer om å søke spillemidler i 2018, må de ta kontakt med saksbehandler i kommunen så raskt som mulig.

For alle anlegg det skal søkes om tilskudd til, må det ligge til grunn en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før arbeidet med anlegget kan settes i gang - og spillemiddelsøknaden kan behandles.  

Frist for å sende søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til kommunen er 1. august 2018. Søknaden sendes elektronisk og du finner søknadsskjema under fanen søknadsskjemaer på framsiden. Skjemaet heter Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning)

 

Søknadsfrist momskompensasjon idrettsanlegg

Neste søknadsfrist er 1. mars 2018.
De som ikke rakk søknadsfristen i 2017, kan søke om kompensasjon i 2018.

Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift.
Sjekk vilkår for å søke.