Tildelingsenheten med koordinerende enhet

I Dovre kommune er det opprettet en tildelingsenhet som også omfatter koordinerende enhet. Kontoret er på Helsehuset på Dombås.

Tildelingsenheten fatter vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hovedregelen er at det ikke skal fattes enkeltvedtak ved tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Unntaket gjelder ved avgjørelser om helsetjenester i hjemmet, personlig bistand, støttekontakt, plass i institusjon, pårørendestøtte og brukerstyrt personlig assistanse. Det fattes bare enkeltvedtak dersom tjenesten er forventet å vare mer enn 14 dager. For avgjørelser som krever enkeltvedtak stiller loven konkrete krav til saksbehandlingen.

Søknadsskjemaet finnes øverst på denne siden og på venterommet til legekontoret. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til kommunehuset Båtsto.

Søknaden sendes pr. post til: 
Fredheim omsorgssenter v/Tildelingsenheten
Hjerleids vei 18 
2662 Dovre

 

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven har rett til individuell plan. Kommunen skal tilby personlig koordinator. Eva Nyløkken Halgunset har ansvar for koordinerende enhet.

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte tjenestemottaker, og sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Kontakt

Kristine Lie
Saksbehandler tildelingsenheten
Mobil 992 43 136
Eva Nyløkken Halgunset
Ergoterapeut
Mobil 906 74 182