Tildelingsenheten med koordinerende enhet

I Dovre kommune er det opprettet en tildelingsenhet som også omfatter koordinerende enhet. Kontoret er på Helsehuset på Dombås.

Tildelingsenheten fatter vedtak om kommunale helse- omsorgs- og rehabiliteringstjenester.

Hovedregelen er at det ikke skal fattes enkeltvedtak ved tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Unntaket gjelder ved avgjørelser om helsetjenester i hjemmet, personlig bistand, støttekontakt, plass i institusjon, pårørendestøtte og brukerstyrt personlig assistanse. Det fattes bare enkeltvedtak dersom tjenesten er forventet å vare mer enn 14 dager. For avgjørelser som krever enkeltvedtak stiller loven konkrete krav til saksbehandlingen.

Lenke til søknadsskjema finnes øverst på denne siden. Søknadsskjemaet er også lagt på venterommet til legekontoret og kan også fås ved henvendelse til kommunehuset Båtsto.

Søknader kan sendes pr. post til: 
Tildelingsenheten ved Laila Holsbrekken
Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås

 

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven har rett til individuell plan. Kommunen skal tilby personlig koordinator. Eva Nyløkken Halgunset har ansvar for koordinerende enhet.

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte tjenestemottaker, og sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Kontakt

Laila Holsbrekken
Saksbehandler tildelingsenheten
Mobil 976 29 598
Eva Nyløkken Halgunset
Ergoterapeut / Saksbehandler koordinerende enhet
Mobil 906 74 182