Psykisk helsetjeneste

Dovre kommunes psykiske helsetjeneste skal bidra til

 • Økt mestring i hverdagen for innbyggere med psykiske plager og lidelser og deres pårørende
 • Forebygging av psykiske plager og lidelser

Ved behov for hjelp pga. psykiske plager eller lidelser, kan det tas direkte kontakt med psykisk helsetjeneste, men det anbefales først å ta kontakt med fastlege. Fastlegen vil ved behov, henvise videre til psykisk helsetjeneste.

For psykiske helsetjenester som gis med utgangspunkt i pasientens hjem, og som gis for å dekke et langvarig behov for helse- og omsorgstjenester, skal det fattes skriftlig enkeltvedtak. Hvis det blir aktuelt, vil det gis informasjon og bistand.

 

Psykisk helsetjeneste tilbyr oppfølging til

 • Voksne personer over 18 år med psykiske plager og lidelser, eller som står i fare for å utvikle dette
 • Ungdom mellom 16 og 18 år der det forventes langvarig oppfølging av psykisk helsetjeneste eller som kan ha nytte av mestringskurs
 • Pårørende til personer med psykiske plager og lidelser

Alle har rett til å få vurdert sitt behov for oppfølging av psykiske plager og lidelser. Alle ansatte har taushetsplikt. Tjenesten er gratis. 

 

Følgende pasientgrupper prioriteres høyt:

 • Personer med selvmordstanker/-risiko
 • Unge voksne
 • Personer med rusrelaterte lidelser
 • Personer med akutt innsettende eller forverring av alvorlig psykisk lidelse

 

Tjenesten omfatter

 • Kartleggingssamtaler som ledd i vurdering av behov for videre oppfølging. Observasjon i hjemmet kan inngå i denne vurderingen
 • Individuelle behandlingssamtaler
 • Samtaler med pårørende (både barn og voksne), som omfatter informasjon og veiledning.
 • Oppfølging av FACT-team i samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Aktivitetstilbud eller bistand til igangsetting av aktivitetstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser
 • Kurs i mestring av depresjon (KiD)
 • Kurs i mestring av belastning (KiB)
 • Kurs i mestring for ungdom (DU) i samarbeid med helsestasjonen
 • Generell informasjon om psykiske lidelser, rus, sorg og kriseprosesser hos voksne (kan tilbys til grupper etter henvendelse)
 • Formidling til selvhjelpsgrupper 
   
 • Hjelp ved utarbeidelse av Individuell plan
 • Ansatte i tjenesten kan være koordinator
 • Psykisk helsetjeneste deltar i ansvarsgruppemøter og tverrfaglig samarbeid
 • Psykisk helsetjeneste samarbeider med Mental helse lokallag
 • De ansatte er med i den kommunale psykososiale krisegruppa
 • Vernepleier som erfaringskonsulent
 • Vernepleier som bo,-aktivitets- og arbeidsveileder

 

Brukerutstyr for rusavhengige

Brukerutstyr kan du hente gratis på helsehuset. Du trenger ikke å henvende deg til noen for å få det utdelt. Dette henter du selv i et medisinskap merket "brukerutstyr", som henger under trappen opp til psykisk helsetjeneste.

 

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp i Dovre kommune er et tilbud til deg som er over 18 år og sliter med psykiske plager som mild eller moderat angst eller depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. For mer informasjon, se lenger ned på siden.

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Et pakkeforløp starter ved at fastlegen sender en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Ved å kontakte legekontoret på tlf. 612 42 200, vil du få informasjon om pakkeforløp og hvem som ev. vil være din koordinator i kommunen. For informasjon om pakkeforløp henvises det til følgende lenke: Pakkeforløp psykisk helse og rus

Rask psykisk helsehjelp i Dovre kommune er et tilbud til deg som er over 18 år og sliter med psykiske plager som mild eller moderat angst eller depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker.

Kontakt

For øyeblikkelig hjelp

Legekontoret: tlf. 61 24 22 00

Legevakt: (utenom legekontorets åpningstider): tlf. 116117

Leena Kaarbø
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 908 10 738
Kari Rudi
Fagleder psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier
Telefon 404 48 116
Anita Vean
Erfaringskonsulent
Telefon 488 91 956
Laila Talberg
Bo,-aktivitets og arbeidsveileder
Mobil 489 91 886