Psykisk helsetjeneste

Dovre kommunes psykiske helsetjeneste skal bidra til:

 • Økt mestring i hverdagen for innbyggere med psykiske plager og lidelser og deres pårørende
 • Forebygging av psykiske plager og lidelser

Ved behov for hjelp pga. psykiske plager eller lidelser, kan det tas direkte kontakt med psykisk helsetjeneste, men det anbefales først å ta kontakt med fastlege. Fastlegen vil ved behov, henvise videre til psykisk helsetjeneste.

For psykiske helsetjenester som gis med utgangspunkt i pasientens hjem, og som gis for å dekke et langvarig behov for helse- og omsorgstjenester, skal det fattes skriftlig enkeltvedtak. Hvis det blir aktuelt, vil det gis informasjon og bistand.

 

Psykisk helsetjeneste tilbyr oppfølging til: 

 • Voksne personer over 18 år med psykiske plager og lidelser, eller som står i fare for å utvikle dette
 • Ungdom mellom 16 og 18 år der det forventes langvarig oppfølging av psykisk helsetjeneste.
 • Pårørende til personer med psykiske plager og lidelser

Alle har rett til å få vurdert sitt behov for oppfølging av psykiske plager og lidelser.

 

Følgende pasientgrupper prioriteres høyt:

 • Personer med selvmordstanker/-risiko
 • Unge voksne
 • Personer med rusrelaterte lidelser
 • Personer med akutt innsettende eller forverring av alvorlig psykisk lidelse

 

Tjenesten omfatter:

 • Kartleggingssamtaler som ledd i vurdering av behov for videre oppfølging. Observasjon i hjemmet kan inngå i denne vurderingen
 • Individuelle behandlingssamtaler
 • Samtaler med pårørende (både barn og voksne), som omfatter informasjon og veiledning.
 • Aktivitetstilbud eller bistand til igangsetting av aktivitetstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser
 • Kurs i mestring av depresjon (KiD)
 • Kurs i mestring av belastning (KiB)
 • Generell informasjon om psykiske lidelser, rus, sorg og kriseprosesser hos voksne (kan tilbys til grupper etter henvendelse)

KVEN ER KURSET FOR

Kurs i meistring av belastning (KIB) er for personar som ynskjer å betre si evne til å meistre belastningar knytta til privatliv, arbeid og sjukdom.

Kva som opplevast som ei belasting er individuelt, men kan beteiknast som ein ubalanse mellom det ein maktar og det som opplevast som kvardagens krav.

Tegn på belasting kan vera:

Trist, sliten, utmatta, uro, muskel-spenningar, smerter, raskare irritert, mindre sosial, mindre aktiv, konsentrasjon- og søvnproblem

Kurset kan hjelpe deg å få meir glede og energi i kvardagen!

Informasjonsskriv om kurset finn du under "Informasjon" nedst på sida. 

Tid: Onsdagar kl 17.00 - 19.30

Stad: Blir bestemt ut frå antal påmeldte i hhv Lesja og Dovre

 • 16.10.19
 • 23.10.19
 • 30.10.19
 • 06.11.19
 • 13.11.19
 • 20.11.19
 • 27.11.19
 • 04.12.19
 • 08.01.20
 • 29.01.20

Ta gjerne kontakt for ytterlegare info og påmelding.

Påmeldingsfrist: 30. september

Kontakt

For øyeblikkelig hjelp

Legekontoret: tlf. 61 24 22 00

Legevakt: (utenom legekontorets åpningstider): tlf. 116117

Leena Kaarbø
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 908 10 738
Kari Rudi
Fagansvarlig psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier
Telefon 404 48 116