Bostøtte

Hva er bostøtte?


Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. 


Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
NAV Lesja-Dovre, Dombås Senter, 2660 Dombås. Telefon 55 55 33 33

 

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

 

 
Hvordan søke bostøtte?
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

 

Du må melde fra om endringer
Meld fra om endringer (http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/ )

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 
 

Klage på vedtak om bostøtte 
(http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/ )

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no . Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 

 

Regelverk

• Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)

Adresse

Besøksadresse: Dombås senter, Sentralplassen, 2660 Dombås

Postadresse: Postboks 100, 2659 Dombås

Telefon: 55 55 33 33 (08.00-15.30)

Telefax: 61 41 76 21

E-post: nav.lesja.dovre@nav.no

Hjemmeside: www.nav.no